Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Gräva på kommunal mark

För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd till ledningsläge och starttillstånd. Starttillstånd ges när man redan har ett beviljat ledningsläge, eller för underhåll av befintliga ledningar.

Tillstånden är tidsbegränsade och gäller endast den aktuella/sökta sträckningen. Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontakta berörda markägare eller andra rättighetsinnehavare.

Schaktbestämmelser

Kommunen har antagit schaktbestämmelser som gäller vid grävningar på kommunens mark. Du som sökande och den som utför arbetet ska ta del av dessa bestämmelser innan tillstånd kan ges. Du hittar schaktbestämmelser under ladda hem.

Ansökan

Du ansöker via kommunens e-tjänst på denna sida. Glöm inte bifoga karta över tänkt ledningsläge. Fotografier underlättar handläggningen.

Önskar du komma i kontakt med kommunens vägenhet eller vill ansöka via blankett: kontakta kommunens kundcenter telefon 0302-52 10 00, eller e-postadress: kommun@lerum.se.

Om arbetet är akut (exempelvis lagningar) ska ansökan skickas in i efterhand, senast två dagar efter att arbetet har påbörjats.

Ansökningsprocessen

  1. Verksamhetsutövaren skickar in ansökan om ledningsläge.
  2. Kommunen hanterar ansökan och skriver ett beslut. Om ansökan beviljas kan
    villkor skrivas in i beslutet.
  3. Verksamhetsutövaren skickar in ansökan om starttillstånd. Här redovisar sökande
    hur man uppfyller de villkor som ställts i beslutet.
  4. Kommunen beslutar om starttillstånd.
  5. Arbetet kan påbörjas.

Ledningsläge ska sökas minst fyra veckor innan starttillstånd söks. För att vi ska kunna behandla ditt ärende behöver ansökan vara komplett. 

Trafikanordningsplan

Ansökan om trafikanordningsplan ska lämnas in senast två veckor innan arbetet beräknas börja. Ansökan hittar du här.


Övriga tillstånd och ansvar

Det är du som sökande och verksamhetsutövare som är ansvarig för att alla tillstånd som krävs för verksamheten finns. Det kan till exempel vara bygglov, dispens från strandskydd eller samråd med Länsstyrelsen. 

Observera att checklistan inte är en fullständig förteckning av vad som behöver kontrolleras. Det kan krävas andra tillstånd eller anmälningar än de som tas upp i checklistan. 


Prislista

I schaktbestämmelsernas bilaga 4 finns prislista för tillstånd samt ökade framtida underhållskostnader på åtgärdade vägar/gator, grönytor mm. I bilaga 5 finns prislistan för schaktlagningar.