Gräva på kommunal mark

För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd hos kommunen. Instruktionen riktar sig till alla anläggningsägare och de entreprenörer som utför arbeten åt dem, samt övriga som vill gräva på kommunal mark.

För att få gräva på kommunens mark krävs att man ansöker om tillstånd till ledningsläge och starttillstånd. Starttillstånd ges när man redan har ett beviljat ledningsläge, eller för underhåll av befintliga ledningar.

Tillstånden är tidsbegränsade och gäller endast den aktuella/sökta sträckningen.

Verksamhetsutövaren ansvarar för att kontakta berörda markägare eller andra rättighetsinnehavare.


Schaktbestämmelser

Kommunen har antagit schaktbestämmelser som gäller vid grävningar på kommunens mark. Du som sökande och den som utför arbetet ska ta del av dessa bestämmelser innan tillstånd kan ges. 


Ansökningsprocessen

1. Verksamhetsutövaren skickar in ansökan om ledningsläge.

2. Kommunen hanterar ansökan och skriver ett beslut. Om ansökan beviljas kan
    villkor skrivas in i beslutet.

3. Verksamhetsutövaren skickar in ansökan om starttillstånd. Här redovisar sökande
    hur man uppfyller de villkor som ställts i beslutet.

4. Kommunen beslutar om starttillstånd.

5. Arbetet kan påbörjas.

Ledningsläge ska sökas minst fyra veckor innan starttillstånd söks. För att vi ska kunna behandla ditt ärende behöver ansökan vara komplett. 

Till ansökan ska bifogas:

  • ifylld blankett, inklusive checklista
  • karta över tänkt ledningsläge
  • fotografier förenklar handläggningen

Ansökan skickas till: Lerums kommun, Samhällsbyggnad, Teknisk service, 443 80 Lerum. Kontaktperson: Ariel Cerda. 

Om arbetet är akut (t ex lagningar) ska ansökan skickas in i efterhand, senast två dagar efter att arbetet har påbörjats.

Blanketter finns nedan. 

En del av det underlag som behövs för att fylla i blanketten och checklistan finns på kommunens hemsida, en del finns hos Länsstyrelsen, medan andra saker behöver kontrolleras i fält (se checklistan). 

Ansökan om trafikanordningsplan ska lämnas in senast två veckor innan arbetet beräknas börja. 
Ansökan skickas till: Lerums kommun, Samhällsbyggnad, Trafikingenjör, 443 80 Lerum.

Ansökningar handläggs av Vägenheten (Teknisk Service, Sektor samhällsbyggnad) i samråd med övriga berörda interna enheter.

Ofta kan det behövas besök i fält tillsammans med kommunens representanter för att kontrollera olika aspekter som behöver utredas för att beslut ska kunna fattas. 


Övriga tillstånd och ansvar

Det är du som sökande och verksamhetsutövare som är ansvarig för att alla tillstånd som krävs för verksamheten finns. Det kan till exempel vara bygglov, dispens från strandskydd eller samråd med Länsstyrelsen. 

Observera att checklistan inte är en fullständig förteckning av vad som behöver kontrolleras. Det kan krävas andra tillstånd eller anmälningar än de som tas upp i checklistan. 


Prislista

I schaktbestämmelsernas bilaga 4 finns prislista för tillstånd samt ökade framtida underhållskostnader på åtgärdade vägar/gator, grönytor mm. I bilaga 5 finns prislistan för schaktlagningar.