Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Upprustningsbidrag enskilda vägar

Lerums kommun har infört ett upprustningsbidrag för enskilda vägar enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-11-28. Bidrag kan betalas ut till vägsamfällighetsföreningar som är registrerade hos Lantmäteriet.

Kriterier för upprustningsbidrag enskilda vägar

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för riktlinjer, administration av ansökningar och utbetalning av bidraget.

Arbetsgång

 • Vägföreningen ansöker om bidrag på blanketten Ansökan om upprustningsbidrag som du hittar under rubriken Ladda ner.
 • Ansvarig handläggare mottar ansökan och behandlar den i turordning
 • De som kan få bidrag innevarande år meddelas
 • Förbesiktning av planerad åtgärd, åtgärd godkänns eller avslås
 • Åtgärd utförs – föreningen betalar entreprenörens fakturor
 • Slutbesiktning efter utförd åtgärd
 • Om åtgärden godkänns, betalas bidraget ut efter det att fakturor redovisats
 • Skyltning
 • Trafiksäkerhet

Bidragsberättigade åtgärder

- Fartgupp
- Mötesplatser
- Vägräcken
- Räta ut kurvor

 • Bullerskydd
 • Asfaltera grusvägar
 • Bro, ny eller renovering av befintlig bro
 • Tvärgående trummor
 • Sprängning dike
 • Belysning, ny belysningsanläggning, upprustning av gammal anläggning

Villkor för upprustningsbidrag

Åtgärder som berättigar till bidrag måste göras på de anläggningar som samfällighetsföreningen har i sitt ansvarsområde enligt gällande lantmäteriförrättning.

 1. Underhållsarbeten och driftåtgärder ersätts inte.
 2. Upprustningsåtgärder som berättigar till bidrag från Trafikverket ersätts inte.
 3. Vägsamfällighetsföreningen betalar fakturor till den som utför åtgärden
 4. Föreningen redovisar fakturor för kommunen
 5. Lerums kommun betalar ut bidrag
 6. Vägsamfällighetsföreningen ansvarar för att eventuella tillståndsansökningar, dispenser eller andra ansökningar sköts på rätt sätt.
 7. Lerums kommun agerar inte besiktningsman för utförd åtgärd gentemot entreprenör. Lerums kommun besiktigar utförd åtgärd med utgångspunkt i om den ska godkännas för bidrag eller inte.
 8. Föreningens vägar ska vara öppna för allmän trafik i minst 5 år efter att bidraget betalats ut. Om någon del av föreningens vägar stängs för allmän trafik inom 5 år ska hela bidraget betalas tillbaka till kommunen.
 9. Ansökan handläggs i den turordning den kommer in till Lerums kommun. Om kommunens avsatta medel inte räcker för de ansökningar som kommit in under året flyttas de över till nästkommande år med bibehållen turordning

10.  Bidrag betalas ut med 20 kronor per meter väg enligt föreningens lantmäteriförrättning. Föreningen kan ersättas med maximalt 50 000 kr per ansökningstillfälle.

11.  En och samma förening kan tidigast få bidrag igen efter 5 år.

12.  Utbetalning av bidrag förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunens budget.

13.  Ansökan ska vara undertecknad för att godkännas.

Ansökan skickas till

Lerums kommun, Teknisk service, 443 80 Lerum.

Märk kuvertet ”Upprustningsbidrag enskilda vägar”. Ansökan kan också skickas med e-post till adressen kommun@lerum.se. Skriv ”Upprustningsbidrag enskilda vägar” i ämnesraden.