Pensionärsföreningar, anhörigföreningar och föreningar för personer med funktionsnedsättningar

Pensionärsföreningar och föreningar som organiserar personer utifrån deras gemensamma erfarenheter av sjukdom, funktionsnedsättning eller sociala svårigheter kan söka föreningsbidrag hos Sektor stöd och omsorg.

Föreningsbidraget kan beviljas i form av tre olika bidrag; medlemsbidrag, lokalkostnadsbidrag och särskilt verksamhetsbidrag. Fördelningsmodellen utgår från avsatta medel i budget för nästkommande år. Det innebär att bidragens storlek påverkas av hur många föreningar som ansöker samt hur många medlemmar de sökande föreningarna har.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande:

  • Ansökningsblankett – fullständigt ifylld
  • Kopia på föreningens stadgar (gäller förstagångssökande eller förening som sedan tidigare ansökan har ändrat stadgar)
  • Verksamhetsberättelse/annat som beskriver föreningens verksamhet
  • Kopia på bokslut

Ansökan sker skriftligt på kommunens ansökningsblankett och efterfrågade handlingar ska bifogas. 

Ansökan kan lämnas på KomIn eller skickas till:

Föreningsbidrag
Sektor SO
Lerums kommun
443 80 Lerum

När ansökan inkommit skickas bekräftelse till föreningen.

Ansökan avser 2017 och sista ansökningsdag är 2016-12-01.

Vid ofullständig ansökan meddelas föreningen och ges möjlighet att komplettera inkomna uppgifter och under förutsättning att kompletteringar inkommer inom rimlig tid (anges vid komplettering) kan ansökan behandlas.