Stiftelser, fonder och stipendier

Kanske det finns bidrag för er? Det finns ett stort antal stiftelser och fonder som har pengar avsatta för olika ändamål. I Sverige finns det fonder och stiftelser med en förmögenhet på mer än 160 miljarder konor

Huvuddelen av fonderna och stiftelserna skall hjälpa människor i största allmänhet men det finns också fonder för speciella ändamål. Stipendium kan sökas för alla möjliga anledningar och projekt.

Vad är en fond/stiftelse?

Begreppet fond eller stiftelse är en summa pengar som en person (donatorn) överlämnat till en styrelse att förvalta. Fonden delar sedan årligen ut pengar för det ändamål donatorn har bestämt.

Greta Bergs minnesstiftelse (Syn och hörselskadade)

Stiftelsen betalar varje år firandet av 6 juni på Sävegårdens äldreboende. Stiftelsen delar ut medel till forskning och utveckling som rör rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade samt stöd till organisationer och föreningar i kommunen för åtgärder och insatser som främjar syn- och/eller hörselskadade samt rehabilitering av syn- och/eller hörselskadade till enskilda kommuninvånare. Styrelsen fattar beslut en gång om året efter ansökningar. Ansökningstiden annonseras i Lerums tidning. 2019 går ansökningstiden ut den 27 september.

Ansökan lämnas till:
Lerums kommun
Greta Bergs Minnesstiftelse
Sektor stöd och omsorg
443 80 Lerum

Lerums kommuns Kulturfond

Ansökan om medel ur kulturfonden kan göras för att få stöd till ideell och kulturell verksamhet inom före detta Skallsjö kommun, nuvarande Skallsjö församling (Floda och Tollered). Ansökan ska vara inlämnad senast den 1 oktober och görs på blankett som du hittar längst ner på denna sida.

Bröderna Anderssons fond

Avser att stötta främst ungdomsverksamhet i Gråbo. Fullmäktige beslutar efter förslag från Kultur och Fritid. De senaste åren har medel fördelats utifrån antal medlemmar och närvarotillfällen.

Sociala samfonden

Alla medborgare i Lerums kommun har två gånger om året möjlighet att ansöka om medel ur Sociala samfonden. Vårens ansökningar ska vara inlämnade senast 1 april och höstens ansökningar senast 1 november.

Individnämnden i Lerums kommun fattar beslut om hur medlen ska fördelas åt behövande i kommunen. Beslut om utbetalning av medel fattas i slutet av april och i slutet av november.

Ansökningsblankett finns att hämta i socialkontorets reception, Stationsvägen 10 i Lerums centrum.

Sophie Lökviks minnesfond

Kontakta Kulturskolan.
Klicka här för att komma till Kulturskolans hemsida.

JT Bergs minne

Avser att stötta främst ungdomsverksamhet i Skallsjö socken. Fullmäktige beslutar efter förslag från Kultur och Fritid. De senaste åren har medel fördelats utifrån antal medlemmar och närvarotillfällen.

Jerringfonden

Jerringfonden är en stiftelse som stöder verksamhet och forskning för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Fonden instiftades i samband med Sven Jerrings 60-årsdag 1955.

Fonden beviljar aktivitetsbidrag till föreningar och organisationer med verksamhet som avser att utveckla barnens sociala kompetens, kreativitet och intellektuella/emotionella kapacitet.  Det kan till exempel vara läger, dans- och teatergrupper, ridning, idrottsliga aktiviteter mm.

Klicka här för att komma till Jerringfondens hemsida.

Lerums tidning

Lerums tidning har en jury som varje år utser: 

 • Årets junior
 • Årets lag
 • Årets juniorlag
 • Årets ungdomsledare

Klicka här för att komma till Lerums tidnings hemsida.

Folke Bernadottes Minnesfond

Folke Bernadottes minnesfond har till mål att stödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendier från fonden ska ungdomar ges möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder. Stipendium kan sökas av organisationer och enskilda personer företrädesvis inom föreningsverksamhet. Övre åldersgräns är 35 år.

Stipendium ges i form av bidrag till utlandsresor och för deltagande i läger och för volontärarbete. Stipendier ges inte för personlig utbildning eller för resor i Sverige eller till Danmark, Finland eller Norge.
Klicka här för att läsa mer om Folke Bernadottes Minnesfond.

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond

 Fondens uppgift är att främja ideell ungdomsverksamhet. Detta sker i huvudsak genom att stöd ges till internationellt samarbete med utbildning av ungdomsledare. Bidrag ur fonden kan sökas av ideella organisationer och föreningar i Sverige, som är inriktade på verksamhet med ungdomar. Enskilda personer kan däremot inte få stöd ur fonden.

Två olika typer av projekt kan komma i fråga för bidrag:

 • Utbildning för ungdomsledare som utförs av en ideell organisation för barn och ungdomar i Sverige i samarbete med organisation i annat land.
 • Vidareutbildning av ledare med inriktning på internationell verksamhet.

Fonden prioriterar projekt som kan engagera ett större antal ungdomar och som har en hög egeninsats.

Stöd ur fonden kan inte utgå till verksamhet som får bidrag från statliga eller kommunala myndigheter. Stöd ger inte heller till projekt som finansieras av fler än två bidragsgivare, 90-årsfonden inbegripen. 
Klicka här för att läsa mer om Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond.

Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella organisationer och andra frivilliga sammanslutningar som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionshinder på deras egna villkor.
Klicka här för att komma till Arvsfondens hemsida.

Carina Aris minnesfond

Carina Aris minnesfond har som uppgift att vidareutveckla och stödja svensk danskonst. Detta sker genom att erbjuda stipendier inom framför allt tre områden: 

 • stipendier för yngre dansares studieresor till utlandet
 • stipendier och bidrag till dansforskning
 • bistånd till äldre danskonstnärer som ofta har orättvist låga pensioner och stort behov av vård.
 
Sökande bör vara minst 16 år, svensk medborgare och befinna sig i slutet av sin dansutbildning (i Sverige eller utomlands). Stipendier utgår ej till grundutbildning. Svenska dansare som arbetar i ensembler i utlandet kan också söka. Som övre åldersgräns räknas 30 år för dansare. Någon åldersgräns gäller dock ej för koreografer, pedagoger eller forskare. Det går även att ansöka om några veckors kostnadsfritt boende i Carina Aris Hedersbostad, för studier i Paris.


Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse

Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse vill stimulera till fortbildning inom olika hantverksyrken. Stiftelsen är för dig som redan har en hantverksutbildning men saknar tillräckliga ekonomiska medel för fortbildning. Stipendierna avser fortsatt utbildning på hantverksskolor i Sverige eller utomlands, men även praktik hos skickliga läromästare.
Stipendier beviljas för unga (under 35 år) hantverkare med förkunskaper motsvarande tre års utbildning i yrket samt hantverkare som är eller har varit verksamma i yrket och vill komplettera sina yrkeskunskaper. Kurstiden/praktiken måste omfatta minst tre månader.


Nordisk Kulturfond

Fonden är verksam inom ett brett konst- och kulturområde och omfattar både professionella och amatörer. Bidrag kan beviljas till exempelvis konferenser, konserter, turnéer, utställningar, festivaler, folkbildning, utbildning och forskning. Enskilda personer, föreningar/nätverk, organisationer samt privata och offentliga institutioner kan söka om bidrag. Utgångspunkten för att fonden ska bevilja ett bidrag är att projektet är nordiskt. För fonden är ett projekt nordiskt om minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) eller självstyrande områden (Färöarna, Grönland och Åland) ingår. Det kan vara som deltagare, arrangör eller som tema.

Stiftelsen framtidens kultur

Stiftelsen framtidens kultur arbetar för att främja ett vitalt kulturliv och ger bidrag till långsiktiga och nyskapande kulturprojekt. Ansökan kan lämnas in av såväl fysiska som juridiska personer och myndigheter. Stiftelsen kan ge bidrag/stipendier till kulturprojekt som helt eller delvis uppfyller följande krav:
Projekt för vilket bidrag söks ska uppfylla högt ställda kvalitetskrav. 
 Stiftelsen prioriterar:
 • konstnärligt och kulturellt nyskapande projekt. 
 • projekt som bidrar till regional utveckling. 
 • stöd till konst- och kulturlivets utvecklings- och förnyelsearbete samt förnyelse av kulturinstitutioner och kulturorganisationer.
 • projekt som verkar för att närma kulturliv och skola till varandra.
  projekt med ett tydligt medborgarperspektiv. 

Bidrag kan även ges till förstudier, hittills oprövad verksamhet, tidsbegränsad försöksverksamhet, expertinsatser, projektering, teknikutveckling, marknadsföring och utvärdering.

Stiftelsen J. C. E. Nolleroths Donationsfond

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag till behövande barn och ungdomar, upp till och 18 år. Bidrag ges också till föreningar och organisationer som har till uppgift att stödja barn och ungdomar med fysiskt eller psykiskt handikapp.
Klicka här för att ladda ner mer information och ansökan.


Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Svenska Byggnadsarbetareförbundet delar varje år ut ett antal kulturstipendier. Stipendierna delas ut för främjandet av en kulturell insats eller förkovran. De kan fås för kulturell verksamhet inom litteratur, teater, bildkonst, musik och dans. Även andra insatser av kulturspridande och folkbildande art kan förekomma, exempelvis journalistisk verksamhet.

 

Sökmotorer

Det finns flera företag som specialiserat sig på att hjälpa till med bidragsansökningar hos stiftelser. Här är två tips:

www.stipendier.se
www.globalgrant.com