Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Bidrag till kultur

På den här sidan har vi samlat information om Lerums kommuns bidrag till kulturföreningar och kulturhändelser.

Lerum har ett rikt kulturliv. Kulturutövare har möjlighet att få olika typer av bidrag från kommunen som stöd för sin verksamhet.

Bidrag till kulturföreningar

Lerums kommun har möjlighet att bevilja bidrag till kulturföreningar, som genom ideell verksamhet medverkar till att ett mångsidigt och varierat kulturutbud kommer kommunens invånare till del.

Verksamhetsbidrag och investeringsbidrag söks på årsbasis och ansökan för nästkommande år ska lämnas in senast den 1 april.

Ansökan görs digitalt i kommunens föreningsregister FRI:
Ansök om bidrag i FRI

Bidrag till enskilda kulturprojekt

Projektbidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud riktat till kommunens invånare. Ansökan kan göras löpande till kulturverksamheten via en blankett som finns nedanför under rubriken ”Ladda hem” eller via kommunens sida för digital ansökan av bidrag som du hittar länk till under rubriken "Mer information".

Bidragsregler - enskilda kulturprojekt


Lerums kommun vill stödja projekt som bedöms värdefulla för kommunens kulturliv.

Beskrivning

 • Projektbidragets syfte är att främja ett allsidigt och varierat kulturutbud riktat till kommunens invånare
 • Ansökan kan göras löpande till Kultur- och biblioteksenheten inom Sektor lärande
 • Bidraget kan ges till enskilda, grupper, nätverk och föreningar som vill genomföra ett kulturprojekt. Bidraget får inte överstiga 75 % av kostnaderna och är maximerat till 20 % av prisbasbeloppet per sökande och år

Förutsättningar för att få bidrag

 • Avser ideella kulturprojekt
 • Projektet sker inom Lerums kommun
 • Projektet är demokratiskt och icke diskriminerande
 • Projektet framförs offentligt och ska komma kommunens invånare till godo
 • Projektet ska förankras hos kultur- och biblioteksenheten och ansökan ska göras senast fyra veckor före projektstart
 • Om de för året avsatta medlen för projektbidrag är slut kan bidrag inte ges

Det här kan man få bidrag för

Man kan få bidrag för kostnader som har direkt koppling till kulturprojektets genomförande som teknikkostnader, lokalkostnader, marknadsföring, arvode till föreläsare och artister m.m.

Bidrag kan även ges i form av förlustgaranti till ett maxbelopp grundat på den aktuella ansökan.

Det här kan man inte få bidrag för

Underlaget för ansökan får inte innehålla kostnader som inte har en direkt koppling till kulturprojektets genomförande eller som frångår principen om att projektet ska vara ideellt.

Exempel på kostnader som inte godkänns är reseersättning eller arvode till arrangörer, avlönade arrangörer m.m

 • Bidrag ges inte till skolprojekt, utbildningsprogram eller forskning
 • Bidrag ges inte till politiska partier
 • Bidrag ges inte till kommunal, regional eller statlig verksamhet

Detta ska bifogas ansökan:

• Projektbeskrivning
• Projektbudget

Utbetalning av projektstödet sker i förskott.
Efter genomfört projekt ska projektansvarig lämna en utvärdering av projektet och en redogörelse för projektets kostnader och bidragets användning. Kultur- och biblioteksenheten tillhandahåller en blankett för detta ändamål.

Om projektets genomförande väsentligen avviker från vad som uppgivits i ansökan kan den projektansvarige bli återbetalningsskyldig.
Observera att ofullständig ansökan eller ansökan som inkommit för sent eventuellt inte kan behandlas.

Så här bedömer vi ansökan

 • Projektets syfte och mål
 • Projektets förankring och marknadsföring
 • Projektets bredd och djup
 • Projektets redovisade budget påverkar beslutet

Vad händer sen?
Ansökan sker löpande till förvaltningen. Beslut meddelas senast tre veckor efter att komplett ansökan kommit in till Lerums kommun.

Kulturfonden

Medel ur Kulturfonden delas årligen ut för att stödja ideell och kulturell verksamhet inom före detta Skallsjö kommun, nuvarande Skallsjö församling (Floda och Tollered).

Ansökningar ur kulturfonden görs via särskild blankett som finns nedanför under rubriken ”Ladda hem”. Ansökan ska vara inskickad senast den 1 oktober.

Regler för kulturfonden

Kungliga Finansdepartementet fastställde år 1950 reglerna för kulturfonden utifrån förslag inlämnat från kommunfullmäktige i, dåvarande, Skallsjö kommun (Floda och Tollered) år 1949.

”Reglemente för Skallsjö kommuns fond för ideella och kulturella ändamål

§ 1. Denna fond, som är bildad genom den av kommunalfullmäktige avsatta behållningen av kommunens hundskatte- och nöjesskatters fonder, den 31 december 1948 uppgående till ett belopp av tjugosjutusenniohundraåttiofyra (27.984) kronor 32 öre, benämnes Skallsjö kommuns fond för ideella och kulturella ändamål (kulturfonden).

§ 2. Fonden har till ändamål att genom anslag understödja olika slag av ideell och kulturell verksamhet inom kommunen.

§ 3. Fonden tillföres i den omfattning som i §§ 4 och 5 angives årligen, därest kommunalfullmäktige icke annorledes besluta, dels den å dess kapital upplupna räntan, dels det belopp, som inflyter i form av hundskatt och nöjesskatt.

§ 4. Intill dess fondens kapital uppgår till ett belopp av femtiotusen (50.000) kronor må av det belopp, som enligt § 3 skulle tillföras fonden, tagas i anspråk högst 75 procent av under året influtna hundskatte- och nöjesskattemedel.

Sedan fondens kapital uppnått ett belopp av femtiotusen (50.000) kronor, ankommer det på kommunalfullmäktige att i vederbörlig ordning besluta, huru stor del av det belopp, som enligt § 3 skulle tillföras fonden, som må tagas i anspråk för fondens ändamål.

§ 5. Vad som under året ej disponerats av i § 3 angivna medel skall läggas till fondens kapital och därefter anses som en del av sagda kapital.

Fondens kapital får ej minskas, ej heller tagas i anspråk för annat ändamål än som angives i detta reglemente med mindre kommunalfullmäktige därom besluta och Konungen därtill lämnas medgivande.

§ 6. Fondens förvaltning skall under iakttagande av föreskrifterna i detta reglemente samt kommunalfullmäktiges beslut handhavas av kommunalnämnden i överensstämmelse med vad som enligt lag om kommunalstyrelse på landet gäller för förvaltning av kommunala medel.

§ 7. I samband med fastställande av kommunens utgifts- och inkomststat fastställa kommunalfullmäktige utgifts- och inkomststat för fonden under nästkommande år. Förslag till sådan stat uppgöres av kommunalnämnden. Med ledning av den fastställda staten fördelar kommunalnämnden anvisade medel till organisationer, som fylla av kommunalfullmäktige uppställda villkor för bidrag ur fonden, samt övervakar medlens rätta användning.”