Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Målbilder för kultur och fritid

Kommunfullmäktige beslutar om mål och inriktning för kultur och fritid. Här kan du läsa hur politikerna vill att kommunens kultur och fritidsverksamhet ska se ut år 2025.

Kulturen och fritiden i Lerums kommun präglas av att den är tillgänglig för alla i kommunen oavsett var man bor. Jämlikhet är ett perspektiv som genomsyrar samtligadelar av kulturen och fritiden år 2025.

Målbilder för kulturen i Lerums kommun år 2025

Bibliotek

I Lerums kommun år 2025 är biblioteket en självklar mötesplats dit man kommer för att få stimulans och nya upptäckter men också en plats för avkoppling och stillhet. Biblioteket skapar öppenhet och kreativitet. Här finner man nya idéer genom en bredd i utbudet och kunskaper för att delta i samhällsdebatten. Verksamheter och lokaler är flexibla för att kunna anpassas till en föränderlig framtid. Biblioteket har ett öppet förhållningssätt till utvecklingen.

Kultur för äldre

Kultur används för att stimulera rehabilitering och för att främja äldres hälsa. Äldre i Lerums kommun har tillgång till ett brett utbud av både skapande kultur och kulturupplevelser. Det finns tillgång till spontant skapande av kultur som ger nya kontaktytor och sociala sammanhang. Äldreomsorgen i Lerums kommun erbjuder kulturellt tilltalande miljöer och samverkar med civilsamhället för att berika äldres vardag.

Kulturskola

I kommunen arbetar den kommunala kulturskolan med att inspirera unga att pröva på och utöva sina intressen inom kultur. Kulturskolan präglas av gränsöverskridande arbete mellan olika kulturformer. Flexibla och ändamålsenliga lokaler möjliggör för en bredd av kulturaktiviteter såväl enskilt som i grupp. Även verksamheten är flexibel och svarar snabbt upp mot barn och ungdomars intresse för att utöva kultur.

Kulturhus

År 2025 finns kulturhus där de delarna av verksamheten som är riktade mot ungdomar är skapade av ungdomar. Under stöttning är verksamheten en arena där ungdomarnas egna tankar och idéer förverkligas till kulturprojekt, vilket ger unga en direkt påverkan på kulturutbudet i kommunen. Skolan och förskolan arbetar med kultur integrerad i undervisningen för att skapa en långsiktig och god relation mellan kulturen och barn/ungdomar.

Föreningsliv

Kontakten mellan kulturföreningar och kommunen präglas av enkelhet, tydlighet och ett möjliggörande av kunskapsutbyte föreningar emellan.

År 2025 har kommunen "en väg in" för föreningar inom kultur och fritid. Det finns en kultur- och fritidsinformatör redo att hjälpa föreningar att svara på frågor om alltifrån bidrag och pågående aktiviteter till lokaler. Kommunens lokaler används på ett effektivt sätt och kan enkelt bokas genom exempelvis en applikation av både föreningar och invånare utan föreningstillhörighet.

Kommunen har en självklar roll att samordna utbildning och stötta föreningarna administrativt. Det gör att föreningarna kan använda mer av sina resurser till att utveckla verksamheterna.

Res kollektivt till kulturen!

År 2025 föredrar människor att resa kollektivt till kommunens kulturaktiviteter. Kollektivtrafiken är planerad utifrån att människor enkelt ska kunna ta sig till och från kulturaktiviteter med kollektivtrafik, vilket stimulerar till ett miljövänligt resande till kommunens utbud av kultur. Ungdomars resande med kollektivtrafiken inom kommunen premieras genom subventioner.

Konst

Kommuninvånare och besökare inspireras och stimuleras i det offentliga rummet av ett växande utbud av konst. I samhällsplaneringen ingår planering för kulturverk vilket gör det offentliga rummet till en levande plats.

 

Målbilder för en aktiv fritid utifrån Vision 2025

I Lerums kommun år 2025 inbjuder utemiljön till rörelse och en aktiv fritid för alla. Kommunen arbetar med att främja spontanidrott som ett led i att öka såväl den fysiska som mentala hälsan.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdar har en nyckelroll i att stödja ungas kreativitet genom att erbjuda en bredd av aktiviteter likväl som ett friare forum för att umgås. Kommunen har lokaler anpassade för e-sport som invånarna enkelt kan få tillgång till utan att vara föreningsanslutna.

År 2025 finns kulturhus där verksamhet för ungdomar är skapat av ungdomar i Lerums kommun. Under stöttning verkar kulturhus som en arena där ungdomarnas egna tankar och idéer förverkligas till kulturprojekt, vilket ger unga en direkt påverkan på kulturutbudet i kommunen. För de yngre kommuninvånarna finns fritidslokaler i samtliga kommundelar som lockar till lek och kreativitet.

Jämställdhet

Kommunen stöttar föreningarna i att bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet och jämlikhet. Regelbundna uppföljningar med föreningarna genomförs för att säkerställa arbetet med jämställdhet och jämlikhet. Även fördelningen av lokaltider sker utifrån ett rättviseperspektiv. År 2025 är Lerums kommun en av de bästa kommunerna i Göteborgsregionens rankning när det gäller ekonomiskt stöd till föreningar.

Föreningar

Kontakten mellan idrottsföreningar och kommunen präglas av enkelhet, tydlighet och möjliggörande av kunskapsutbyte föreningar emellan. År 2025 har kommunen ”en väg in” för föreningar inom kultur och fritid. På plats finns kultur- och fritidsinformatör redo att hjälpa föreningar att svara på frågor om alltifrån bidrag och pågående aktiviteter till lokaler. Kommunens lokaler används på ett effektivt sätt och kan enkelt bokas genom exempelvis en applikation av både föreningar och invånare utan föreningstillhörighet. Kommunen uppmuntrar till föreningsverksamhet i kommunens egna lokaler genom subventionerade hyror. Kommunen har en självklar roll att samordna utbildning och stötta föreningarna administrativt. Det gör att föreningarna kan använda mer av sina resurser till att utveckla verksamheterna.

Res kollektivt till fritidsaktiviteterna!

År 2025 föredrar människor att resa kollektivt till kommunens fritidsaktiviteter.

Kollektivtrafiken är planerad utifrån att människor enkelt ska kunna ta sig till och från fritidsaktiviteter med kollektivtrafik, vilket stimulerar till ett miljövänligt resande till kommunens utbud av fritid. Ungdomars resande med kollektivtrafiken inom kommunen premieras genom subventioner.