Förskola och barnomsorg

I Lerum ges barn en trygg start i livet. Vi erbjuder förskolor med god trivsel och trygghet och möjligheter till lärande till alla barn.

Alla Lerums förskolor har stora möjligheter att utvecklas utifrån sina egna unika förutsättningar. Varje förskola bedriver ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i ständiga uppföljningar av verksamheten. 

På denna sida läsa om hur du ansöker om barnomsorg till ditt barn.

Ansökan till förskola

Förskoleverksamhet tillhandahålls för barn i åldern 1 till 5 år. För att få och behålla en plats krävs att barnet är minst 1 år och stadigvarande vistas i kommunen samt något av följande skäl:

  • Förälder/vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.
  • Förälder/vårdnadshavare är arbetslös – barnet har rätt till plats 15 timmar per vecka.
  • Förälder/vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn – barnet har rätt till plats 15 timmar per vecka.
  • Barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl (Skollagen, kapitel 8, §5, §7).Barnet har då rätt till plats även om kraven ovan inte är uppfyllda.

Utökad omsorgstid kan fås genom ansökan via förskolechef. Beslut tas efter ansökan. Du hittar blanketten länk till ansökan högst upp på denna sida.

Höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under terminstid i förskola.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Klicka här för att läsa mer om barnomsorg på obekväm arbetstid såsom kvällar, nätter och helger.

Fristående verksamhet

I Lerums kommun finns förskolor som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som kooperativ eller föreningar.

Ansökan och regler

Ansökan om plats i förskoleverksamheten görs via webbansökan. Du hittar en länk till ansökan högst upp till höger på denna sida. Turordning sker efter anmälningsdatum, det vill säga, det datum som ansökan inkommit till kommunen. Turordningen räknas dock tidigast sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare.

Taxa

Från och med den 1 januari 2019 höjs taxan för plats i förskola/familjedaghem och fritidshem. Läs mer i dokument nedan: Information om ändring av barnomsorgstaxan samt Barnomsorgstaxa.

Här kan du läsa mer om regler och taxor.