Dagbarnvårdare i Lerums kommun

Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Dagbarnvårdarna inom ett område arbetar i arbetslag och träffas regelbundet i gemensam grupplokal tillsammans med barnen.

När ordinarie dagbarnvårdare inte arbetar finns tillgång till någon av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget.

Vad är det som gäller?

Pojke på röd soffa

Familjedaghem tillhandahålls för barn i åldern 1 - 5 år. För att få och behålla en plats krävs att barnet är minst 1 år och stadigvarande vistas i kommunen samt något av följande skäl:

  • förälder/vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar, förälder/vårdnadshavare är arbetssökande – barnet har rätt till plats 15 timmar per vecka.
  • förälder/vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn – barnet har rätt till plats 15 timmar per vecka.
  • barnet behöver särskilt stöd i sin utveckling på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl (Skollagen 8 kap 7 §). Barnet har då rätt till plats även om kraven ovan inte är uppfyllda.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under terminstid i familjedaghem.

Kommunala familjedaghem 

Enskilda familjedaghem

I Lerums kommun finns familjedaghem som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som företag, kooperativ eller föreningar. Ansökan om plats till den enskilda familjedaghemmen sker direkt till aktuell enskild huvudman.

Ansökan och regler

Ansökan om plats i förskoleverksamheten görs på särskild blankett eller via Internet. Turordning sker efter anmälningsdatum, det vill säga, det datum som ansökan inkommit till kommunen. Turordningen räknas dock tidigast sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare.

Klicka här för att komma till ansökan och regler >>

Foto: www.freedigitalphotos.net