Åkerslätts förskola

Välkommen till Åkerslätts förskola i Stenkullen. Åkerslätts förskola har fem avdelningar. Upptäckarna 1-2 år, Uppbyggarna 2-3 år, Upplevarna 3-4 år, Uppfinnarna 4-5 år, Uppträdarna 4-6 år och Uppsökarna 1-5 år.

Åkerslätts förskola bedriver sin verksamhet i nya fräscha lokaler med hög miljöstandard och direkt anpassad till förskolans gemensamma förhållningssätt till barnen.

Vi lägger stor vikt vid demokratiska värderingar och att barn och föräldrar känner sig delaktiga i vår vardag på förskolan.

Filosofi

Vi inspireras av Reggio Emilias filosofi och ser den som ett bra verktyg i vår pedagogiska verksamhet. Några viktiga delar inom Reggio Emilias filosofi är en tro på det kompetenta barnet och att se på olikheter som ett viktigt värde.Vi lägger stor vikt vid pedagogisk dokumentation, aktivt lyssnande samt reflektion.

Vi arbetar i projekform, detta innebär att projeket genomsyrar hela vår verksamhet. Arbetet sker och utvecklas utefter barnens tankar och ideér där vi pedagoger är medforskande. Det är en projketform som är väl förankrad i våra styrdokument.

Barnsyn

På Stenkulans förskolor arbetar vi utifrån ett gemensamt förhållningssätt som utgår från vår definierade Barnsyn. "Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta kunskapsbärare och kunskapsskapare. Barn och pedagoger lär med och av varandra, sida vid sida. Alla har rätt att känna att de lyckas utifrån sin förmåga. Olikheter berikar. Man är inte, utan man blir, utifrån den kontext man befinner sig i".

Förskolans lokaler

Förskolan har moderna lokaler som är anpassade för vår pedagogiska inriktning med fem åldersindelade avdelningar fördelade på två plan. I anslutning till förskolan har vi fina naturområden och Stenkullens fritidsanläggningar som vi nyttjar året om.

Innemiljön och utemiljön inspirerar till lek, rörelse och hälsa. De yngsta barnen har en egen utegård och lärmiljö. Hos oss utvecklas barnen i naturvetenskapens grunder med extra hälsofokus samt kan använda sig av upp till hundra olika uttrycksformer.

Åldershomogena barngrupper

Barnen börjar på Upptäckarna och allt eftersom de blir äldre byter de avdelning för att slutligen gå på Uppträdarna. De barn som går på samma avdelning är alltså i ungefär samma ålder. Därmed kan avdelningarna vara mer genomtänkt ordnade, både angående den verksamhet den har och det material som erbjuds. En ettåring har helt andra behov än en femåring. Arbetssättet är tänkt att skapa de bästa förutsättningarna för att möta barnen där de befinner sig och utmana dem vidare.

En av avdelningarna på Åkerslätts förskola (Uppsökarna) är anpassad för barn 1-5 år. Denna avdelning fungerar också som en dygnet runt öppen avdelning med verksamhetsformen pedagogisk omsorg.

Roterande arbetslag

Personalen har vad vi kallar "roterande arbetslag". Vilket betyder att någon/några av personalen byter avdelning för att följa barnen upp till nästa avdelning i början av höstterminen. Detta innebär att barnen har någon för sig känd personal med sig när de byter avdelning på hösten och att en pedagog kan följa samma barn under många år även när barnet byter avdelning.

Arbetslagen kommer att vara föränderliga ifrån år till år. Det är utvecklande för oss pedagoger/verksamheten och vi kommer att i större utsträckning också att kunna lära av varandra och kvalitetshöja verksamheten.

Vi vill skapa en större vi-känsla då alla avdelningar kommer att vara allas angelägenhet, alla barn blir allas barn.

Kontakt

Rektor

Azur Imamovic
Telefon: 0302-52 17 05
SMS: 076-128 15 95

 

Administration

Skicka e-post
Telefon: 0302-52 17 14
SMS: 072-553 45 48

 

Adress

Gråbovägen 22
443 60 Stenkullen

Avdelningar

Upptäckarna

Telefon: 0302-52 17 13
SMS: 076-129 58 99

Uppbyggarna 

Telefon: 0302-52 17 19
SMS: 076-129 59 04

Upplevarna

Telefon: 0302-52 17 26
SMS: 070-202 95 23

Uppfinnarna

Telefon: 0302-52 17 27
SMS: 070-559 38 09

Uppträdarna 

Telefon: 0302-52 17 29
SMS: 072-553 45 24

Uppsökarna

Telefon: 0302-52 10 85
SMS: 072-501 09 30