Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Kvalitetsarbete i Gråbo förskolor

För att säkerställa utveckling av utbildningen mot läroplanens mål och för att varje barn får vara i meningsfulla sammanhang där lärande, omsorg och utveckling står i fokus arbetar Gråbo förskolor med olika pedagogiska verktyg.

"Alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen.

För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika målområdena.

Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas tillvara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull." (Läroplan för förskolan 2018:2.6)

Kompassen

Kompassen är Gråbo förskolors övergripande underlag för systematiskt kvalitetsarbete. Kompassen består av tre delar:

Kartläggning

  • Kartläggning utförs av varje hemvist under augusti-september. Syftet med kartläggningen är fånga upp vad barnen är intresserade av, vad de försöker förstå och vad som skulle kunna vara möjliga ingångar för arbetet under året utifrån Gråbo förskolors valda strategier (utvecklingsområden) men också hemvistens egna utvecklingsområden. Kartläggningen blir en slags planering för kommande år.

Mittuppföljning

  • För att kunna utveckla utbildningen, lärmiljön och ge bättre förutsättningar för barnens utveckling och lärande görs varje vinter en mittuppföljning. I mittuppföljningen stämmer pedagogerna av mot den kartläggning som gjordes i början av terminen (augusti/september) för att se vad som gjorts och vad som behöver göras mer för att arbeta mot de mål som respektive hemvist har satt upp och Gråbo förskolors strategier.

Utvärdering och uppföljning

  • När året går mot sommaren är det dags att återigen följa upp arbetet som skett. Dels det arbete som skett under vårterminen och dels titta tillbaka på kartläggningen för utvärdera om utbildningen utvecklasts som planerats, vad som hänt och hur barnen getts förutsättningar för lärande och utveckling. I denna del av Kompassen skapas ett slags förarbete inför kommande års utvecklingsarbete och Kompass genom de analyser och reflektioner som pedagogerna gör.

Processdagbok

Gråbo förskolor har valt att arbeta med pedagogisk dokumentation för att mer systematiskt och nära fånga upp barnens lärande och utveckling samt för att utvärdera utbildningen och undervisningens kvalité.

För att göra detta använder pedagogerna något Gråbo förskolor kallar för "processdagboken" som är ett veckoreflektionsprotokoll som pedagogerna använder varje vecka under gemensam planering och reflektionstid för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla undervisningen.