Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Likabehandlingsplan Gråbo förskolor

Förskolan ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar. Förskolan inte bara återspeglar samhällets värderingar utan är också med och formar dem.

Enligt Diskrimineringslagen 3 kap och Skollagen 6 kap måste förskolan arbeta målinriktat och aktivt för att förebygga och förhindra att barn utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolan ska också aktivt främja barnens lika rättigheter och möjligheter – även kallat likabehandlingsarbete. 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränk barhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsned sättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas."
Läroplan för förskolan 2018

Gråbo förskolor har en gemensam och övergripande Likabehandlingsplan som gäller för alla sex förskolorna; Rösekullens förskola, Ljungviks förskola, Bäckamadens förskola, Parasollens förskola, Olstorps förskola och Fågelkärrs förskola. Kontakta rektor för att ta del av Likabehandlingsplan.