Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Regler för fotografering, videofilmning och ljudupptagning

Bakgrund och syfte

I dag är möjligheterna att fotografera, filma eller spela in ljud större än någonsin. De flesta har tillgång till uppkopplade mobiler där publicering och delning av material snabbt kan göras med ett klick. Detta ställer i sin tur också större krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras.

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i förskolans/skolans verksamhet för att därigenom skydda elevers personliga integritet.

Grundläggande regler

Förskolans eller skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär att ansvarig rektor avgör om det är tillåtet för någon utomstående att fotografera, filma eller spela in ljud. 

Utgångspunkten är att fotografering, videofilmning och ljudupptagning inte är tillåtet utan medgivande från ansvarig rektor. Den vårdnadshavare eller anhörig som vill fotografera och/eller filma skall alltså inhämta ett samtycke i varje enskilt fall. Detta samtycke skall dokumenteras på respektive förskola/skola.

Vid speciella tillfällen, som t ex skolavslutningar, Lucia eller liknande, gör respektive rektor en bedömning om fotografering, videofilmning och ljudupptagning kan ske och informerar om detta till berörda.

I förskolan/skolan kan det förkomma barn med skyddad identitet och som därmed är i behov av ett totalt integritetsskydd. På dessa förskolor/skolor tillåts inte utomstående att vare sig fotografera, filma eller spela in ljud överhuvudtaget.

I de fall fotografering, filmning eller ljudupptagning är tillåten är det den som tar foton, film eller gör ljudupptagning som är ansvarig för att respektera gällande lagstiftning, främst Dataskyddsförordningen (GDPR).

Publicering och delning

Den som sprider fotografier, filmer eller ljudupptagningar till en större krets, till exempel genom att lägga ut dem på Internet, måste följa Dataskyddsförordningen. Det är aldrig är tillåtet att publicera bilder och annan information som är kränkande för de personer som förekommer på fotografierna, filmerna eller ljudupptagningarna.

Före publicering av fotografier, filmer eller ljud på Internet av personer som går att känna igen, rekommenderas att samtycke inhämtas från barnets vårdnadshavare.

Som regel bör man aldrig publicera barnet/elevens namn tillsammans med bild, film eller ljudupptagning.

Samtycke för användning av bilder, filmer samt ljudupptagningar

Det förekommer att man i verksamheten tar bilder, filmar eller gör ljudupptagningar som en del i det pedagogiska arbetet. För denna behandling finns lagstöd och därför krävs inget samtycke. Sådan behandling är dock enbart för internt bruk och inte för spridning. I de enstaka fall då det eventuellt skulle bli aktuellt med spridning, gäller alltid samtycke/ej samtycke enligt samtyckesblanketten nedan.

I de fall inget egentligt pedagogiskt syfte finns vid fotografering, filmning eller ljudupptagning, behöver vårdnadshavare lämna sitt godkännande om barnet/eleven skall få förekomma på bild, bli filmat/ljudinspelat. Detta görs när barnet/eleven börjar på en ny förskola/skola och gäller sedan till dess att ändring görs av vårdnadshavare, eller när barnet/eleven byter förskola/skola. 

 Klicka här för att komma till Samtyckesblankett för publicering av bilder, filmer och ljudupptagningar

Det är vårdnadshavaren som ansvar för att informera förskolan/skolan i fall något inträffat som gör att ett barn eventuellt måste skyddas. 

Vid eventuella oklarheter om vad som gäller för just ditt barns förskola/skola, kontakta ansvarig rektor för enheten.