Entreprenöriellt lärande

I Sektor lärandes verksamhetsidé står att skolor och förskolor arbetar med entreprenöriellt lärande.  Skolverket beskriver entreprenöriellt lärande som att det "innebär att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker."

Det entreprenöriella lärandet sker ”inom” läroplanen. Arbetet med att utveckla och stimulera de entreprenöriella kompetenserna görs inom ramen för en undervisning som samtidigt syftar till att nå målen för barns- och elevers lärande och utveckling i läroplanerna.

Enheten arbetar kontinuerligt med att genomföra, utveckla och ta fram utbildningar i entreprenöriellt lärande, utifrån enheternas behov.