Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behandling av personuppgifter

GDPR är en europeisk lagstiftning och är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Gemensam information för alla verksamheter 

Här följer en sammanställning över de behandlingar av personuppgifter som görs inom Sektor lärande, uppdelade efter skolform och avser pedagogiska och administrativa system. 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Telefonnummer: 0302 – 52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Dataskyddsombud

Telefonnummer: 031 – 335 50 00
E-post: dso@goteborgsregionen.se

Rättslig grund för behandlingarna

Behandlingarna av personuppgifter är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som i ett led i myndighetsutövning eller via samtycke.

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

De registrerades rättigheter

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Information om hur du klagar till tillsynsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.