Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behandling av personuppgifter i fritidshem, förskoleklass, grundskola,grundsärskola och kulturskola

Ändamål med behandlingen

Inom kommunens verksamheter för utbildning hanteras personuppgifter för elever och vårdnadshavare för att kunna anordna och bedriva utbildning.

Personuppgifter behandlas i samband med administration och kontroll av ärenden såsom betyg, statistik, fakturering av avgifter, elevvård, skolskjuts, schemaläggning, närvarostatistik, administration av ledighetsansökningar samt administration av elevers lärverktyg.

Personuppgifter behandlas vidare för att tillgodose barns behov av specialkost eller för att berörd personal ska ha kännedom om eventuella allergier.

Inom skolhälsovården behandlas känsliga uppgifter om elevens hälsa för att elevens rätt till skolhälsovård ska kunna tillgodoses.

Personuppgifterna behandlas även för pedagogisk dokumentation och planering, följa lärprocesser, kommunikation och dialog mellan skola och hem, för att stödja elevers lärande, följa och formativt bedöma elevers lärprocesser, samarbeta, lagra och dela pedagogiskt material digitalt, dokumentera åtgärdsprogram och stödinsatser, dokumentera kränkande behandling samt relaterade åtgärder. 

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter 

Mottagare av personuppgifter är personal i Lerums kommun, vårdnadshavare, kommunens tjänsteleverantörer för pedagogiska och administrativa system samt myndigheter.

Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen kan gälla

Elev: Namn, adress, skola, kommun, undervisningsgrupp/avdelning, personnummer, serie- och stöldskyddsnummer på lånat lärverktyg.

Vårdnadshavare: Namn, personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer.

Personal: Namn personnummer, e-postadress, signatur, adress och telefonnummer.

I den utsträckning en elev har allergi förekommer även uppgifter om detta, liksom uppgifter om specialkost. 

Övriga upplysningar

Personuppgifterna samlas in från vårdnadshavare eller den registrerade och hämtas från kommunens invånarregister eller uppgifter från andra myndigheter. Kommunens barn- och elevadministrativa IT-system uppdateras regelbundet med personuppgifter som registreras av kommunen eller vårdnadshavare.