Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Behandling av personuppgifter i gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna

Ändamål med behandlingen

Personuppgifterna behandlas för pedagogisk dokumentation och planering, följa lärprocesser, kommunikation och dialog mellan skola och hem, för att stödja elevers lärande, följa och formativt bedöma elevers lärprocesser, samarbeta, lagra och dela pedagogiskt material digitalt. Personuppgifterna behandlas vidare även för schemaläggning, närvarostatistik, samt administration av elevers lärverktyg.

Personuppgifterna behandlas för administration av elever och deras studieval, studietid, närvaro, kurser, betyg samt övriga elevärenden. Verksamhetssystemet Tieto Education Procapita används. Personuppgifterna kommer även att behandlas för betygsstatistik, elevvård samt för att möjliggöra kommunikation mellan elever och lärare. I den utsträckning en elev har en specialkost/allergier förekommer även uppgifter om detta hos måltidsservice för att planera elevens kost. Inom skolhälsovården behandlas uppgifter om elevens hälsa för att elevens rätt till skolhälsovård ska kunna tillgodoses.

Uppgifterna kommer i tillämplig mån att vidarebehandlas för arkivändamål i enlighet med svensk arkivlagstiftning.

Mottagare av personuppgifter

Mottagare av personuppgifter är personal i Lerums kommun, vårdnadshavare, kommunens tjänsteleverantörer för pedagogiska och administrativa system samt myndigheter.

Uppgifter som skickas in till en myndighet kan bli offentliga och får då begäras ut av alla så länge detta inte hindras av sekretess. 

Kategorier av personuppgifter som behandlingen kan gälla

Elev: Namn, skola, undervisningsgrupp, personnummer, e-postadress, telefonnummer, bild, serie- och stöldskyddsnummer på lånat lärverktyg. . Uppgifter om en elevs hälsotillstånd förekommer inom skolhälsovården. I den utsträckning en elev har en allergi förekommer även uppgifter om detta. I den utsträckning en elev har en specialkost förekommer även uppgifter om detta hos måltidsservice

Vårdnadshavare: Namn, personnummer, e-postadress, adress och telefonnummer.

Personal: Namn personnummer, e-postadress, bild adress och telefonnummer

Övriga upplysningar

Personuppgifterna samlas in från vårdnadshavare eller den registrerade och hämtas från kommunens invånarregister eller uppgifter från andra myndigheter. Kommunens barn- och elevadministrativa IT-system uppdateras regelbundet med personuppgifter som registreras av kommunen eller vårdnadshavare.