Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Val av skola

Det finns både kommunala och fristående skolor att välja mellan i vår kommun. Här hittar du information om hur skolval till våra kommunala skolar går till. Läs om hur du använder vår e-tjänst för skolval samt vilka urvalsgrunder som gäller vid skolplacering i Lerums kommun.

Val av skola sker när barnet ska börja i förskoleklass eller årskurs 1 och sedan i årskurs 6. Elever som går i F-9-skolorna Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver inte välja skola igen. Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för barn som ska börja i förskoleklass från och med höstterminen 2018. Som sexåring har barnet rätt att börja i årskurs 1.

När görs valen?

Val av skola till årskurs 6 inför hösten 2020 är öppet från och med 9 januari 2020. Sista ansökningsdag är den 12 februari 2020.

För val av skola till förskoleklass inför hösten 2020 var sista ansökningsdag den 6 december 2019.

Så här gör du ditt skolval

Du gör ditt skolval genom att logga in på e-tjänsten Val av skola. Klicka här för att komma till e-tjänsten.

Observera att båda vårdnadshavarna ska godkänna skolvalet för att det ska registreras! Detta sker genom att en vårdnadshavare loggar in via e-tjänsten och gör ett skolval. Den andra vårdnadshavaren ska sedan logga in för att acceptera eller avböja skolvalet. När båda vårdnadshavarna svarat registreras skolvalet och båda vårdnadshavarna får en bekräftelse på skolvalet via e-post.

Principer för skolplacering i Lerums kommun

Huvudregeln är att en elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om det finns fler sökande än platser och den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska kommunen enligt skollagen placera eleven vid en annan skolenhet (första stycket 9 kap. 15 § och 10 kap. 30 §).

En skola nära hemmet för elev i förskoleklass och grundskola årskurs 1 definieras som 2 kilometer, där kortaste användbara gångväg från folkbokföringsadress till skolan avses.

Urvalsgrunder vid placering

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt några förutbestämda principer. 

Se urvalsgrunder vid skolplacering nedan:

  • Elev med dokumenterade särskilda behov av social karaktär, vilka bedöms utgöra synnerliga skäl för att bli placerad vid vald skolenhet. Kommunen gör bedömningen och beslut fattas av verksamhetschef. 

  • Syskonförtur gäller vid skolval till förskoleklass och grundskola årskurs1 om den sökta skolan ligger nära hemmet, det vill säga 2 kilometer och det finns syskon som går på den sökta skolan i förskoleklass – årskurs 2 vid söktillfället. 

  • Placering enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan beredas plats, så har den elev företräde som har längst skolväg till övriga alternativ. 

I exemplet nedan har båda elev A och B valt skola Y i första hand. Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y och får platsen, eftersom det skulle bli längre för elev B att gå till skola X.

tecknad bild på två skolor

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder som grundas på första stycket i skollagens 10 kap. 30 § grundskola kan överklagas med laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. Genom laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder som grundas på andra stycket i skollagens 9 kap. 15 § förskoleklass respektive 10 kap. 30 § grundskola om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, som prövar lämpligheten av beslutet.

I beslutet om placering framgår hur du överklagar beslutet.