Lerums grundsärskola

Som elev inskriven i grundsärskola kan du både gå individintegrerad i grundskoleklass i kommunens alla skolor eller gå i en grundsärskoleklass på Lerums grundsärskola.

Lerums grundsärskola består av två skolenheter. De två skolenheterna befinner sig i dagsläget integrerad på var sin skola, Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan. Det är på dessa två skolor som grundsärskolan i Lerum är organiserad i arbetslag och klasser. De elever i grundsärskoleklass som går i åk 1-5 går på Knappekullaskolans grundsärskola och elever i årskurs 6-9 går på Rydsbergsskolans grundsärskola.

Egen läroplan

Grundsärskolan har en egen läroplan som liknar den i grundskolan, men kursplanerna är anpassad efter grundsärskolans elever. Oavsett om ditt barn går individintegrerad i en grundskoleklass eller i grundsärskoleklass så kommer det att mötas av specialpedagogisk kompetens.

Lerums grundsärskola är väl integrerad på både Knappekullaskolan och Rydsbergsskolan, där verksamheten genomförs och bedrivs tillsammans med grundskolornas rektorer och övrig personal.

För att utveckla verksamheten på grundsärskolan arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. I kvalitetsarbetet har vi identifierat tre områden för utveckling. 1. Tillgänglig lärmiljö, 2. Arbetslagsutveckling, 3. Bemötande av elever som utmanar. Verksamheten utgår från att i största möjliga omfattning anpassa undervisningen, den fysiska miljön och bemötandet ur ett tillgänglighetsperspektiv med både gruppen och individen i centrum. Metoder som vi använder är tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ kompletterande kommunikation) i form av bildstöd, tecken och annan sensorisk och kreativ träning. Vi arbetar utifrån Ross Greenes teorier att barn gör rätt om de kan och Bo Hejlskovs teorier kring lågaffektivt bemötande. Genom att ständigt analysera, utvärdera och förändra i verksamheten skapar vi förutsättningar för att eleverna skall lyckas och nå sin fulla potential.

Knappekullaskolans grundsärskola 

På Knappekullaskolans grundsärskola går ca 20 elever. Verksamheten är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med flerfunktionsvariationer. I dagsläget är verksamheten organiserad i två arbetslag och fyra klasser. Hur klasserna är sammansatta angående antal elever och personal eller ämnesområden och ämnen varierar utifrån elevernas behov av anpassningar. I dagsläget är det en av klasserna som har elever som läser ämnen och i tre av klasserna går elever som läser ämnesområden med inriktning träningsskola. Undervisningen leds av speciallärare/specialpedagog med ämnesbehörighet och i klasserna finns också annan personal så som elevassistenter, elevstödjare, fritidspedagoger, förskollärare och resurspedagoger. På Knappekullaskolans grundsärskola finns också ett fritidshem som utöver den egna verksamheten arbetar i nära samarbete med grundskolans fritidshem.

Rydsbergsskolans grundsärskola

På Rydsbergsskolans grundsärskola går ca 25 elever. Verksamheten är anpassad för elever med intellektuell funktionsnedsättning samt för elever med flerfunktionsvariationer. I dagsläget är verksamheten organiserad i två arbetslag och fem klasser. Hur klasserna är sammansatta angående antal elever och personal eller ämnesområden och ämnen varierar utifrån elevernas behov av anpassningar. I dagsläget är det två av klasserna där eleverna läser ämnesområden med inriktning träningsskola och i tre av klasserna läser de flesta eleverna ämnen och några elever läser en kombination av ämnen och ämnesområden. Undervisningen leds av speciallärare med ämnesbehörighet men i klasserna finns också annan personal så som elevassistenter, elevstödjare, fritidsledare och resurspedagoger

Knappekullaskolans grundsärskola

Pomonavägen 6
443 35 LERUM

 

Rektor

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75

 

Administratör

0302-52 12 82

 

Grundsärskolans fritidshem

072-576 34 16

 

  • Samverkan klass 1-5 A, 072-576 34 15
  • Träningsskolan 1-5 A, 072-246 76 45
  • Träningsskolan 1-5 B, 072-576 34 16
  • Träningsskolan 1-5 C, 072-465 86 19

Rydsbergs grundsärskola

Ekollonvägen 14
443 50  LERUM 

 

Rektor

Niss Kerstin Hallgren
0302-52 20 75

 

Administratör

Telefon: 0302-52 13 07

 

 

KTS/Fritidshem

Telefonnummer: 073-660 47 46
Kts.rydsbergsskolan@lerum.se