Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Resursskola

I november 2019 startade Lerums kommun en resursskola vid namn Lindénska skolan för elever i omfattande behov av stöd och anpassad lärmiljö.

Om skolan

Vår vision är att "det är viktigt för oss att det går bra för er". 

Resursskolan ligger i Stenkullen och har fått namnet Lindénska skolan efter byggnaden som verksamheten är i. Vi samarbetar med den närliggande skolan Stenkulanskolan. Lindénska skolan har ett tjugotal elever fördelade över tre klasser.  Verksamheten har idag elever i årskurs 4-9. Det är ungefär 6-7 elever i varje klass. Skolan har egna undervisande lärare, elevhälsa och pedagoger i fritidshemsverksamhet.

Tillsammans med Enheten för elevhälsa och utveckling fungerar Lindénska skolan som ett kompetenscentrum i kommunen när det gäller undervisning och anpassningar för den här målgruppen elever. Lindénska skolan är till för elever där behoven av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillggodoses i den ordinarie skolmiljön och där den kan utgöra ett hinder för elevens lärande och personliga utveckling. Eleverna har funktionsvariationer inom autismspektrat och de har bland annat utmaningar med sociala interaktioner.

Lärmiljö

Lärmiljön är väl genomtänkt. Skolans lokaler är tillgänglighetsanpassade för den målgrupp elever som ska gå här.

Det handlar bland annat om att minska olika typer av sinnesintryck men också att anpassa möblering så det sociala samspelet kan tränas i mindre sammanhang. Detta har gjort att vi från februari 2021 har utökat en undervisningslokal i anslutning till huvudbyggnaden.

Målgrupp

Målgrupp för Lindénska skolan är elever hemmahörande i Lerums kommun och som är i behov av en anpassad lärmiljö utifrån en varaktig och omfattande funktionsnedsättning relaterad till:

  • förmåga till social kommunikation, social interaktion och social ömsesidighet.
  • förmågan att utveckla, bevara och förstå relationer.
  • omfattande svårigheter med att växla mellan aktiviteter, planering och organisation samt att hantera förändringar och oförutsägbarheter.
  • bergränsade, repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter som stör funktionsförmågan i vardagen.
  • starkt begränsade, fixerade intressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid.
  • sensorisk över- eller underkänslighet.

Ansökan och urval

Du ansöker om plats och urval görs i en noggrann process utefter ovan fastställda kriterier.

För närvarande är antalet platser på skolan fullbelagda och det finns inte möjlighet att göra en ansökan inför nästa läsår.

Urvalet kring vilka elever som får möjlighet att gå på Lindénska skolan görs av ett mottagningsteam bestående av professioner inom elevhälsan och skolans rektor. Teamet tar del av den dokumentation som finns för varje elev och samlar också in information från rektorer och pedagoger på aktuell skola. En observation av lärmiljön kan också bli aktuell.

Beslut om antagning tas av rektor och efter det förbereds en noggrann inskolning tillsammans med elev, vårdnadshavare och avlämnande skola.