Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Val av skola

Du kan välja på både kommunala och fristående skolor i vår kommun. På den här sidan hittar du information om hur skolvalet till våra kommunala skolor går till.

Val av skola gör du när barnet ska börja i förskoleklass eller i årskurs 6. Elever som går i F-9 skolorna; Ljungviksskolan, Lekstorpskolan, Röselidsskolan och Stenkulan behöver inte göra något skolval till årskurs 6. 

Ansökningsperiod

Ansökningsperioden inför höstterminen 2021 är stängd.

Så här gör du ditt skolval

Du gör ditt skolval genom att logga in på e-tjänsten Val av skola. 

Observera att båda vårdnadshavarna ska godkänna skolvalet för att det ska registreras.

  • En vårdnadshavare loggar in via e-tjänsten och gör ett skolval.
  • Är ni två vårdnadshavare ska den andra vårdnadshavaren logga in och acceptera eller avböja skolvalet.
  • När båda vårdnadshavarna har svarat registreras skolvalet och en bekräftelse på skickas via e-post.

Principer för skolplacering i Lerums kommun

  • Huvudregeln är att ditt barn ska placeras vid den av kommunens skolor som du önskar.
  • Om det finns fler sökande än platser och den önskade placeringen medför att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet åsidosätts, ska kommunen enligt skollagen placera eleven vid en annan skola.
  • Vid mätning av skolväg avses kortaste väg längs vägnätet mellan elevens folkbokföringsadress och skolan.
  • Väg kan vara gång-, cykel- och bilväg och det är kommunen som avgör vilken väg som ska ligga till grund för mätning.  

Urvalsgrunder vid placering

Om antalet platser på en kommunal skola är färre än antalet sökande, görs ett urval enligt några förutbestämda principer. 

Se urvalsgrunder vid skolplacering nedan:

  • Syskonförtur gäller vid skolval till förskoleklass och grundskola årskurs 1 om den sökta skolan ligger nära hemmet, det vill säga inom 2 kilometer och att det finns syskon som går på den sökta skolan i förskoleklass – årskurs 2 vid söktillfället. 

  • Placering enligt den relativa närhetsprincipen. Den relativa närhetsprincipen innebär att om två elever valt samma skola och bara en av eleverna kan få en plats, så har den elev som har längst skolväg till övriga alternativ företräde. 

I exemplet nedan har båda elev A och B valt skola Y i första hand. Skola Y ligger närmast för både elev A och B, men elev B har relativt närmast till skola Y och får platsen, eftersom det skulle bli längre för elev B att gå till skola X.

tecknad bild på två skolor

Överklaga

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder som grundas på första stycket i skollagens 10 kap. 30 § grundskola kan överklagas med laglighetsprövning till Förvaltningsrätten. Genom laglighetsprövning prövas beslutets laglighet, inte om beslutet är lämpligt eller skäligt.

Beslut om placering enligt kommunens urvalsgrunder som grundas på andra stycket i skollagens 9 kap. 15 § förskoleklass respektive 10 kap. 30 § grundskola om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen kan överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd, som prövar lämpligheten av beslutet.

I ditt beslut om placering står det hur du överklagar beslutet.