Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Digital dokumentation

Ditt barn ska kunna nå så långt som möjligt - förskolans och skolans uppgift är att skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas i riktning mot de nationella målen.

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin utveckling för att de utifrån sina förutsättningar ska kunna gå så långt som möjligt. Som stöd för detta används digital dokumentation.

Individuellt anpassad undervisning

Skolan har ansvar för att alla elever får en individuellt anpassad undervisning och att deras utveckling planeras och följs noga genom hela skoltiden. Att skriftligt dokumentera är ett stöd i arbetet med att följa upp elevens lärande och bedöma effekterna av gjorda insatser och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Systematisk individuell dokumentation över elevers lärande kan exempelvis vara portfolios, loggböcker, lärarnas egna anteckningar och elevers självutvärderingar.

Digital dokumentation - ett aktivt verktyg

Den digitala dokumentationen ska utgöra ett aktivt verktyg i elevens lärandeprocess. Lärarna ansvarar för att utvecklingsplanen tas fram i samverkan med barn/elev och vårdnadshavare. Den individuella utvecklingsplanen ska utgå från var barnet/eleven befinner sig i förhållande till läroplanens och kursplanernas mål. Den ska innehålla realistiska och uppnåbara mål och beskriva hur målen ska nås. Väsentligt är att planen hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt och hanterbart.

För att på bästa och mest effektiva sätt arbeta med dokumentation i Lerums skolor är den digitaliserad.

  • Det möjliggör för vårdnadshavare och elever/barn att ta del av utvecklingsplanerna oberoende av tid och plats
  • Det underlättar vårdnadshavares insyn och möjligheter att påverka