Regler för fotografering, videofilmning och ljudupptagning

Bakgrund och syfte

I dagens moderna samhälle är möjligheterna att fotografera, filma eller spela in ljud större än någonsin. De flesta har tillgång till uppkopplade mobiler där publicering och delning av material kan göras sekundsnabbt med ett klick. Detta ställer i sin tur också större krav på försiktighet och kunskap om hur digitalt material får hanteras.

Syftet med dessa riktlinjer är att tydliggöra vad som gäller vid fotografering, filmning och ljudupptagning i förskolans/skolans verksamhet för att därigenom skydda elevers personliga integritet.

Grundläggande regler

Förskolans eller skolans lokaler och område är inte en allmän plats. Detta innebär att ansvarig förskolechef/rektor avgör om fotografering, videofilmning och ljudupptagning är tillåten.

Utgångspunkten är att fotografering, videofilmning och ljudupptagning inte är tillåtet utan medgivande från ansvarig förskolechef/rektor. Den vårdnadshavare eller anhörig som vill fotografera och/eller filma skall alltså inhämta ett samtycke i varje enskilt fall. Detta samtycke skall dokumenteras på respektive förskola/skola.

Vid speciella tillfällen, som t ex skolavslutningar, Lucia eller liknande, gör respektive förskolechef/rektor en bedömning om fotografering, videofilmning och ljudupptagning kan ske och informerar om detta till berörda.

I förskolan/skolan kan det förkomma barn med skyddad identitet och som därmed är i behov av ett förstärkt integritetsskydd. På dessa förskolor/skolor tillåts inte utomstående att vare sig fotografera, filma eller spela in ljud överhuvudtaget.

Vad gäller barn och elevers egna bilder, filmer eller ljudupptagningar av sina klasskamrater är det viktigt att man inte kränker någon. I övrigt hänvisas till respektive skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. 

I de fall fotografering, filmning eller ljudupptagning är tillåten är det den som tar foton, film eller ljudupptagning som är ansvarig för att respektera gällande lagstiftning, främst Dataskyddsförordningen, GDPR.
Läs mer om lagen >>

Publicering och delning

Om du tänker sprida fotografier, filmer eller ljudupptagningar till en större krets, till exempel genom att lägga ut dem på Internet, måste du följa GDPR. Före publicering av fotografier, filmer eller ljud på Internet av personer som går att känna igen, rekommenderas att samtycke inhämtas från barnets vårdnadshavare. 

Som regel bör man aldrig publicera barnet/elevens namn tillsammans med bild, film eller ljudupptagning.

Godkännande för verksamheten att använda sig av bilder, filmer samt ljudupptagningar

Vårdnadshavare skall lämna sitt godkännande till huruvida barnet skall få förekomma på bild, bli filmat eller bli ljudinspelat. Detta görs när barnet börjar på en ny förskola/skola och gäller sedan till dess att ändring görs av vårdnadshavare. Det är vårdnadshavaren som ansvar för att informera förskolan/skolan i fall något inträffat som gör att ett barn eventuellt måste skyddas.

Det förekommer att man i verksamheten tar bilder, filmar eller gör ljudupptagningar i pedagogiskt syfte. Detta är enbart för internt bruk och kommer inte att spridas. I de enstaka fall då det skulle bli aktuellt med spridning, gäller alltid samtycke/ej samtycke enligt samtyckesblanketten som finns bifogat nedan: Bilder, filmer och ljudupptagningar på Internet och i tryckt information.

Vid eventuella oklarheter om vad som gäller för just ditt barns förskola/skola, kontakta ansvarig förskolechef/rektor för enheten.