Knappekullaskolans fritidshem

Vi på Knappekullas fritidshem vill att barnen ska känna trygghet gentemot både elever och personal. Vi prioriterar barnens fria lek i verksamheten.

Om fritidsverksamheten

Rektor för fritidshemmen på skolenhet 1, som består av Knappen, Kullen och Verandan är Ulrika Norling. Ulf Hellekant är rektor för Pomona och fritidshem för årskurs 4-5 som tillhör skolenhet 2.

Våra mål

Målsättningen och syfte med fritidsverksamheten enligt Lgr 11 och Allmänna råd för fritidshem.

Genom leken utvecklas barnens kunskaper och de tränas i det sociala samspelet

  • Barnens intresse, nyfikenhet och fantasi ska stå till grund för de olika aktiviteter som erbjuds.
  • Barnen ska lära sig visa hänsyn gentemot alla i sin omgivning.

 De ska ta eget ansvar och stå för sina handlingar

  • Barnen ska känna ansvar och visa respekt för den inre och yttre miljön, och miljön i ett vidare perspektiv.
  • Eftersträva en god kommunikation med föräldrar där raka och ärliga dialoger förs från båda parter.
  • Alla individer på vår skola och vårt fritids har en ”vi-känsla” och  känner samhörighet.
  • Motverka traditionella könsroller och mönster genom att visa att flickor och pojkar har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.
  • Skapa en helhetssyn på barnen genom att pedagoger tar ett gemensamt ansvar för deras hela dag i skolan och på fritids. Då uppnås trygghet och kontinuitet i barnens lärande hela dagen.
  • Se det sociala klimatet i skolan och motverka att någon blir utanför genom att ge barnen möjlighet att samarbeta i olika ålders- och gruppkonstellationer.

Fritidshem årskurs 4-5

Telefon 072-465 85 61

Knappens fritidshem

På Knappens fritidshem går elever som går årskurs 1.
Telefon 0302-52 10 96 
Mobil 076-129 58 27

Grundsärskolans fritidshem

Eleverna som går på fritids är inkluderade i de övriga fritidshemmens grupper, de är indelade i 3 olika grupper och går tillsammans med personal från grundsärskolan till sin respektive fritidsavdelning.
Telefon 072-576 34 16

Verandans fritidshem

På Verandans fritidshem finner ni Förskoleklass A, B och C.
F-klass A 
Telefon 072-200 84 25
F-klass B
Telefon 072-200 15 83
F-klass C
Telefon 072-204 25 67

Pomonas fritidshem

På Pomonas fritidshem finns årskurs 3.
Telefon 0302-52 10 98
Mobil 076-129 58 29

Kullens fritidshem

På Kullens fritidshem finner ni årskurs 2.
Telefon 0302-52 12 89 
Mobil 076-129 58 34