Resursskola

I november startar Lerums kommun en resursskola med namn Lindénska skolan för elever i omfattande behov av stöd och anpassad lärmiljö. Eleverna skolas in individuellt och successivt. Inskolning har redan börjat på de skolor eleverna går på idag.

Om skolan

Resursskolan ligger i Stenkullen och har fått namnet Lindénska skolan, efter byggnaden verksamheten är i. Samarbete kommer att ske med den närliggande skolan Stenkulan. Lindénska skolan kommer ha ett tjugotal elever fördelade över tre klasser. Vårdnadshavare har ansökt och urval har gjorts i en noggrann process, utefter fastställda kriterier. Verksamheten startar detta läsår med elever i årskurs 4-9, men det kan bli så att elever i yngre åldrar antas kommande läsår. Det är ungefär 6-7 elever i varje klass. Skolan har fyra pedagoger, egen elevhälsa, och pedagoger i fritidshemsverksamhet.

Tillsammans med Enheten för elevhälsa och utveckling kommer Lindénska skolan också att fungera som ett kompetenscentrum i kommunen när det gäller undervisning och anpassningar för den här målgruppen elever.

Lindénska skolan är till för elever där behoven av anpassningar i den pedagogiska, sociala och fysiska lärmiljön är så stora att de inte kan tillgodoses i den ordinarie skolmiljön, och där den kan utgör ett hinder för elevens lärande och personliga utveckling. Eleverna har funktionsvariationer inom autismspektrat och de har bland annat utmaningar med sociala interaktioner.

Skolans lokaler är tillgänglighetsanpassade för den målgrupp elever som ska gå där. Det handlar bland annat om att minska olika typer av sinnesintryck men också att anpassa möblering så det sociala samspelet kan tränas i mindre sammanhang.

Lindénska skolan tar form

Arbetet kring den fysiska lärmiljön på Lindénska skolan, som inledningsvis gick under namnet ”resursskolan” påbörjades under våren 2019 men intensifierades under sommaren och hösten. Hur skulle vi skapa en skola som var tillgänglig för alla de elever som skulle börja?

Hur skulle vi hitta en balans i att möta upp behovet av att erbjuda en avskalad perceptionssanerad miljö, där alla rum fick ett tydligt syfte, samtidigt som den skulle bjuda in till kreativitet och lärande i ett socialt sammanhang? Där lusten att lära, både i skolan men framför allt för livet sattes i centrum? Där vi skulle använda oss av den generella kunskap som finns för att möta denna målgrupp, samtidigt som vi inte fick fastna i stereotypa bilder av vad dessa barn och ungdomar behöver?

Idag kan vi se att mycket av de inledande reflektionerna kom att handla om värderingar. Vilken elevsyn har vi? Vilken kunskapssyn råder? Hur vill vi att dessa barn och ungdomar ska se på sig själva och vad är vi med och skapar i andras syn på dessa elever? Vi ska skapa en skola där eleverna formar sin identitet, blir medvetna om sina behov och med stöd från oss erbjuds ett lärande och en framtidstro.

För att utveckla en tillgänglig lärmiljö behövs elevperspektivet och sanningen är den att det minsann har varit en utmaning att planera den fysiska lärmiljön utan att vare sig ha träffat eleverna eller ha varit i lokalerna. Det blev därför hjälpsamt att utgå ifrån specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg för tillgänglig lärmiljö som stöd i vår planering och vårt utförande. Detta värderingverktyg omfattar såväl rum för lärande, ljudmiljö, visuellt stöd, som luftmiljö och utemiljö.
Utifrån dessa rubriker finns checklistor som varit oerhört hjälpsamma.
Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg

Ledord för skolan

För oss har det också varit viktigt att det Lindénska skolan gör ska kännas genomförbart för övriga skolor. Att personal utifrån går därifrån med en känsla av att, kan de så kan vi. Eftersom detta är en pågående process, börjar nu ett spännande arbete kring att låta eleverna sätta sin prägel för att göra skolan till deras, till vår skola.

Våra ledord för skolan får visa vägen för vårt fortsatta arbete; ”det är viktigt för oss att det går bra för er”. Med detta i fokus kommer vi att försöka dela med oss av vårt arbete kring att skapa vår skola.

Frågor

Har du frågor om resursskolan är du välkommen att kontakta Rektor Emilie Torbjörnsdotter på e-post emilie.torbjornsdotter@lerum.se eller verksamhetschef Ingela Andersson på e-post ingela.andersson@lerum.se