Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förlängd undervisning

Med förlängd undervisning menas studier vid gymnasieskola för dig som inte klarat fullständiga betyg på tre år på ett nationellt program. Det omfattar även dig som erbjuds att gå om en årskurs inom samma program och inriktning.

Förlängd undervisning för gymnasieelev

Beslut om förlängd undervisning för enskild elev ska fattas utifrån gymnasieförordningens bestämmelser oavsett om ersättning betalas ut eller inte.

Skolan ska ha prövat alla möjligheter för att eleven ska kunna fullfölja ett fullständigt program i gymasieskolan på avsedd tid innan ett beslut fattas om åtgärder som innebär förlängd undervisning.

Elever som läser mer än tre år i gymnasiet för att de bytt program eller läst introduktionsprogram och därefter skrivits in på ett nationellt program berörs inte. Inte heller elever som läser ett fjärde tekniskt år efter att de avslutat teknikprogrammet berörs.

Ansökan och beslut om ersättning för förlängd undervisning

Ansökan om ersättning och underlag för beslut ska ha inkommit till Sektor lärande, administrativa enheten, senast den 1 april under årskurs tre (trårigt program).

För att Lerums kommun ska kunna ta ställning till om ersättning ska betalas ut ska skolan skicka in ansökan och de underlag som framgår av ansökningsblanketten på e-tjänsten.

Om ansökan inte skickas in i tid kommer Lerums kommun inte att pröva rätten till ersättning för förlängd undervisning.

Ersättningen för de kvarvarande studierna utgår från hur många poäng de motsvarar. Priset per poäng avgörs i förhållande till den fastställda programkostnaden för aktuellt program.

Redan påbörjade kurser beräknas ta kortare tid att slutföra än icke påbörjade.

Om förlängningen beror på att eleven haft en längre sammanhängande frånvaro kan beloppet reduceras med motsvarande om skolan fått ersättning under elevens frånvaro utan att specifika insatser gjorts för eleven från skolans sida.

Ersättning utgår fram till dess att studierna avslutas med hänsyn taget till antal poäng och redan påbörjade kurser.