Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om skolskjuts för barn i grundskolan.

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är kostnadsfri transport till och från elevens folkbokföringsadress (där eleven stadigvarande bor) och skolan. Skolskjuts anordnas bara utifrån de tider när skoldagen börjar och slutar enligt schemat. Skolskjuts beviljas inte till och från fritids, frivilliga aktiviteter, läxhjälp, tillfälligt boende, resor under lovdagar och helger, och så vidare.

Vem har rätt till skolskjuts?

Elever i förskoleklass, grundskola och särskola som är folkbokförda i Lerums kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts. Elev har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet.

Om man väljer en annan kommunal eller fristående skola än den skola kommunen annars hade placerat eleven i, har eleven rätt till skolkort med Västtrafiks linjetrafik om avståndskravet är uppfyllt och skolan ligger i Lerums kommun.

Mer information om "färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet" hittar du i Lerums kommuns ”Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg”.

Klicka här för att komma till kommunens bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg.

Hur ansöker man om skolskjuts?

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts på särskild ansökningsblankett som finns på kommunens inloggningssida för e-tjänster och blanketter. Observera att det finns en särskild blankett som används vid växelvis boende.   Du hittar länk till inloggningssidan för e-tjänster och blanketter längst ner på denna sida. Ansökan sänds därefter med post till Lerums kommun, Sektor lärande, 443 80 Lerum eller lämnas in till medborgarkontoret KomIn på Bagges Torg.

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

En kommun är skyldig att individuellt pröva varje ansökan som kommer in till kommunen. En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att handläggningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och eventuella intyg är bifogade. Vid terminsstarten är ofta handläggningstiden längre på grund av att många ansöker samtidigt. Under läsårets gång kan en vanlig handläggningstid variera från en dag till någon vecka.

Vilka färdmedel används vid skolskjuts?

Skolskjuts sker med Västtrafiks linjetrafik eller i vissa fall med anordnad skolskjuts såsom personbil/minibuss, buss eller specialfordon. Anordnad skolskjuts beviljas för elever som går i anvisad skola men inte kan nyttja linjetrafik.

Var hittar jag information om skolskjuts i Lerum?

I första hand hänvisar vi till den aktuella information som finns på kommunens hemsida. Du kan också vända dig till kommunens skolskjutssamordnare med frågor om ansökan och bestämmelser om skolskjuts.

Klicka här för att komma till kommunens information om skolskjuts

Kan man få skolskjuts vid olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning?

Vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olyckshändelse kontaktar vårdnadshavaren kommunens försäkringsbolag (Länsförsäkringar). Försäkringsbolaget kan stå för transportkostnaden till och från skolan, vårdcentral, sjukhus, etc.

Klicka här för mer information om kommunens försäkring

Kan man få skolskjuts till en förälder i en annan kommun vid växelvis boende?

Nej, det kan man tyvärr inte. Möjligheten att få skolskjuts vid växelvis boende begränsas geografiskt till den egna hemkommunen. Båda föräldrarna (och eleven) måste därför vara folkbokförda i Lerums kommun. Man kan inte heller få skolskjuts bara en del av sträckan (t.ex. inom hemkommunen).

Varför har min ansökan om skolskjuts fått avslag?

Skolskjuts kan bara beviljas om villkoren i Skollagen och Lerums kommuns skolskjutsbestämmelser är uppfyllda. Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts, beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i regelverket för att bevilja ansökan och ett skriftligt beslut meddelas den sökande. Anser man att kommunens beslut är fattat på felaktiga grunder kan man överklaga ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Hur man överklagar ett beslut om skolskjuts framgår i beslutet från kommunen.

Var hämtar man sitt skolkort?

Elever i Lerums kommuns grundskolor hämtar sitt skolkort på respektive skolexpedition. Elever på fristående skolor hämtar sina skolkort på respektive skola.

När och var sker hämtning och lämning av elever som åker skolskjuts?

Elever som är beviljade skolskjuts i form av skolkort väljer själv vilken busslinje och avgång man vill använda med den ordinarie linjetrafiken. Information om linjer och avgångstider finns på Västtrafiks hemsida.

Vårdnadshavare till elever som är beviljade skolskjuts med anordnad trafik får besked av skolskjutstentreprenören om var den anordnade skolskjutsen hämtar och lämnar, samt vilka hämtningstider som gäller. Hämtning och lämning sker på uppsamlingsplats som kommunen anvisar.

Vad gör man om man tappat bort eller skadat sitt skolkort?

En elev som förlorat eller råkat skada sitt skolkort kan få ett nytt skolkort, som skolan beställer från Västtrafik. Beställningen av nytt kort görs av skolexpeditionen som också kan dela ut ett tillfälligt kort tills det nya kortet kommer.

Vem kontaktar jag om skolskjutsen inte kommer?

Elever som åker skolskjuts med buss eller pendeltåg i linjetrafik vänder sig till Västtrafiks kundtjänst (på telefon 0771-41 43 00). Elever som åker anordnad skolskjuts vänder sig till den aktuella entreprenören för sträckan.

 Hur gör jag för att avboka den anordnade skolskjutsen?

Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka beställda taxiresor vid t.ex. sjukdom, ledighet eller om eleven av annan orsak inte behöver transporten. Avbokningar görs till den aktuella entreprenören:

För resande med:

Jag och mina barn har flyttat. Vad innebär det för rätten till skolskjuts?

En elev som är beviljad skolskjuts och senare flyttar till en annan folkbokföringsadress har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Kvarstår behov av skolskjuts ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts från den nya folkbokföringsadressen.

Nej, det är inte möjligt. Skolskjuts betyder alltid transport mellan elevens hem och skolan i sin helhet och kan inte delas upp i mindre delar. Däremot är det fullt möjligt att skolskjuts beviljas som en kombination av anordnad skolskjuts och buss i linjetrafik.