Skolskjuts

Elever från förskoleklass till och med gymnasiet har under bestämda förutsättningar rätt till skolskjuts.

Reglerna skiljer sig åt om eleven går i grundskola, gymnasium eller gymnasiesärskola.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Elever som är folkbokförda i Lerums kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan.

Skolskjuts beviljas antingen i form av skolkort med Västtrafiks linjetrafik eller med den av kommunen anordnade skjutsen. Elev har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikfarlig väg
  • elevens funktionshinder eller annan omständighet

Vid val av annan kommunal eller fristående skola inom kommunen erbjuds skolskjuts i form av skolkort, om kraven för skolskjuts i övrigt är uppfyllda. Om linjetrafik saknas eller av andra skäl inte kan utnyttjas kan skolskjuts med upphandlade skolbussar eller skoltaxibilar erbjudas om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Då görs en jämförelse med de förutsättningar som skulle ha gällt vid anvisad skola.

Mer information om färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet hittar du i dokumentet ”Bestämmelser för skolskjuts, elevresor och inackorderingstillägg” som du hittar längst ner på den här sidan.

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs digitalt via kommunens hemsida. Ansökan avser både anordnad skolskjuts och skolkort. Vid växelvis boende används samma ansökan. Eventuella intyg ska skickas in med vanlig post till: Sektor lärande, Skolskjutssamordnare, 443 80 Lerum.

Du behöver inte ha någon e-legitimation eller bank-ID för att göra denna ansökan. 

Ansökan om skolskjuts gör du generellt endast en gång under grundskoletiden, förutsatt att inga omständigheter förändrats såsom flytt, skolbyte eller liknande.

Längs ner på denna sida hittar du länk till ansökan om skolskjuts.

Gymnasiesärskolan - skolskjuts

Elev i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikfarlig väg, elevens funktionshinder eller annan omständighet.