Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Lerums kommun har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. Skolskjuts innebär ett skolkort till lokaltrafiken eller anordnad skjuts där lokaltrafiken inte trafikerar.

Kriterier för att få skolskjuts
Färdvägens längd
Om eleven behöver passera trafikfarliga vägar
Om eleven har funktionsnedsättning eller om särskild omständighet råder

Skolskjuts beviljas inte till fritidshem
Skolskjuts om eleven väljer en annan skola i Lerums kommun
Skolskjuts om eleven väljer en skola i annan kommun

Skolskjuts om en elev skadar sig i en olycka
Skolskjuts vid planerad operation
Skolskjuts om eleven har växelvis boende

Var hämtar eleven sitt skolkort
Var stiger eleven av och på
Väntetid skolskjuts
Förlorat eller trasigt skolkort
Skolskjuts om eleven flyttar
Skolskjuts om eleven byter skola
Skolskjuts för del av resa
Enskild väg i farbart skick

Kontaktuppgifter till entreprenörer för anordnad skolskjuts
Hur du avbokar den anordnade skolskjutsen

Hur du ansöker om skolskjuts
Svarstid för ansökan om skolskjuts
Om du får avslag på din skolskjutsansökan

Kriterier för att få skolskjuts

Skolskjuts är en kostnadsfri resa med skolkort eller anordnad skjuts mellan elevens hem och skolan. Skolskjutsen planeras utifrån skolans start- och sluttider. Kommunen bedömer elevens rätt till skolskjuts utifrån följande:

 • Färdvägens längd.
 • Om eleven behöver passera trafikfarliga vägar.
 • Om en elev har en funktionsnedsättning.
 • Någon annan särskild omständighet.

Färdvägens längd

Med färdväg avses den kortaste användbara vägen eller gångvägen från hemmet till skolan. Även elevens avstånd till hållplatsen eller uppsamlingsplatsen ingår i färdvägen nedan:

 • Förskoleklass - årskurs 1 minst 2 kilometers färdväg.
 • Årskurs 2 - 3 minst 3 kilometers färdväg.
 • Årskurs 4 - 9 minst 4 kilometers färdväg.

Om eleven behöver passera trafikfarliga vägar

Om trafiksäkerheten längs elevens färdväg bedöms som riskfylld kan eleven få skolskjuts trots att avståndskravet inte uppfylls. De vägar som kommunen för närvarande bedömer som alltför riskfyllda för att användas som färdväg till och från skolan är:

Förskoleklass till och med skolår 9:

 • Väg 190 (Olofstorp-Gråbo-kommungränsen mot Alingsås).
 • Härskogsvägen.
 • Olofstorpsvägen.
 • Ryggebolvägen.
 • Slätthultsvägen.
 • Högsboholmsvägen.
 • Jonseredsvägen.
 • Hedeforsvägen (Kastenhofsmotet-Bredehall).
 • Olstorpsvägen.

Förskoleklass - skolår 5:

 • Knavravägen.
 • Knavrabro.

Om eleven behöver använda någon del av dessa vägar och den delen inte bedöms som riskfylld, beviljas inte skolskjuts.

Rätten till skolskjuts längs de vägar som kommunen bedömer som riskfyllda kan ändras om trafiksäkrande åtgärder genomförs på hela eller del av vägsträckan.

Om eleven kan använda en annan färdväg, i stället för en som bedöms riskfylld, betraktas den som elevens färdväg och då beviljas endast skolskjuts om avståndskraven är uppfylls.

Om det bedöms som riskfyllt att korsa en väg för att nå en hållplats för kollektivtrafiken, kan skolskjuts med taxi beviljas exempelvis till eller från hållplatsen.

Om eleven har funktionsnedsättning eller om särskild omständighet råder

Ansökan om skolskjuts för en elev på grund av funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet ska styrkas med ett intyg av läkare eller annan relevant profession. I intyget ska det tydligt framgå på vilket sätt eleven inte själv kan ta sig till skolan.

Skolskjuts beviljas inte till fritidshem

Skolskjuts beviljas bara till och från skolans ordinarie start- och sluttider.

Skolskjuts om eleven väljer en annan skola i Lerums kommun

Om eleven väljer att gå i en annan skola än den kommunen annars skulle ha placerat eleven i, är eleven berättigad till skolkort med Västtrafiks linjetrafik utifrån följande kriterier:

 • Att avståndskravet är uppfyllt.
 • Att den valda skolan, kommunal eller fristående, ligger i Lerums kommun.

Anordnad skolskjuts beviljas om detta kan ske utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Kommunen gör då bedömningen utifrån vilka skyldigheter kommunen skulle ha haft om eleven valt att gå i den skola som hen annars skulle ha placerats i.

Skolskjuts om eleven väljer en skola i annan kommun

Elever som väljer en kommunal skola i en annan kommun har rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Elever som väljer en fristående skola utanför Lerums kommun har inte rätt till skolskjuts.

Skolskjuts om en elev skadar sig i en olycka

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever. En elev som skadar sig kan via försäkringsbolaget få taxi till och från skolan om skadan medför att eleven inte på egen hand kan ta sig till skolan.

Vårdnadshavarna tar själva kontakt med försäkringsbolaget

Skolskjuts vid planerad operation

Vid planerad operation ska vårdnadshavare eller elev i god tid ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst.

Du behöver också skicka in läkarintyg till: 

Sektor lärande,
Skolskjutssamordnare,
443 80 Lerum.

Skolskjuts om eleven har växelvis boende

Möjligheten för en elev att få skolskjuts vid växelvis boende begränsas geografiskt till den egna hemkommunen. Båda föräldrarna och eleven måste vara folkbokförda i Lerums kommun. Det går inte att få skolskjuts för bara en del av sträckan, till exempel inom hemkommunen.

Var hämtar eleven sitt skolkort?

Skolkorten hämtas på ditt barns skola.

Var stiger eleven av och på?

Är ditt barn beviljat skolskjuts med skolkort väljer du själv vilken hållplats och tid du vill använda utifrån den ordinarie linjetrafiken. Information om linjer och avgångstider finns på Västtrafiks webbplats.

Vårdnadshavare till elever som är beviljade skolskjuts med anordnad trafik får besked av skolskjutsentreprenören om var eleven hämtas och lämnas av den anordnade skolskjutsen, och vilka hämtningstider som gäller.

Kontakten med vårdnadshavare sker antingen via telefon eller e-post så var noga med att ni har uppdaterade kontaktuppgifter. 

Väntetid för skolskjuts

Väntetid innebär den tid från det att skolskjutsen anländer till skolan och till dess att skoldagen börjar och på eftermiddagen från det att skoldagen slutar till dess skolskjutsen avgår. Elevens ordinarie schema är utgångspunkt när väntetiden bedöms. Den totala väntetiden får maximalt uppgå till:

 • förskoleklass - årskurs 5: 60 minuter per dag.
 • årskurs 6 - 9: 90 minuter per dag.

Förlorat eller trasigt skolkort

En elev som har förlorat eller råkat skada sitt skolkort meddelar skoladministratören på sin skola. Skoladministratören spärrar det förlorade eller skadade kortet, beställer nytt och delar ut ett tillfälligt skolkort till eleven.

Skolskjuts om eleven flyttar

Elever som är beviljade skolskjuts och senare flyttar har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Om behovet av skolskjuts finns kvar ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts från den nya adressen.

Skolskjuts om eleven byter skola

En elev som är beviljad skolskjuts och byter skola har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Om behovet av skolskjuts finns kvar ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts till den nya skolan.

Skolskjuts för del av resa

Det är inte möjligt att få skolskjuts för del av resa. Skolskjuts betyder transport mellan elevens hem och skolan i sin helhet och kan inte delas upp i mindre delar. Däremot är det möjligt att skolskjuts beviljas som en kombination av anordnad skolskjuts och buss i linjetrafik.

Enskild väg i farbart skick

För att skolskjutsfordon ska trafikera enskild väg krävs att vägen är i farbart skick. Det är chauffören som ytterst ansvarar för att avgöra om transporten kan genomföras så att elever eller fordon inte riskeras att skadas. Om vägen inte är i farbart skick har vårdnadshavare ansvar för att barnet eller eleven kommer till och från skolan eller till och från anvisad på- och avstigningsplats.

Kontaktuppgifter till entreprenörer för anordnad skolskjuts

Elever som åker skolskjuts med buss eller pendeltåg i linjetrafik vänder sig till Västtrafiks kundtjänst. Elever som åker anordnad skolskjuts vänder sig till den aktuella entreprenören:

 • Buss i Väst, nås på vardagar mellan klockan 7-16 på telefonnummer 0322-66 78 80 eller på e-postadress Buss i Väst.
 • Vy Buss AB, nås på telefonnummer 070-931 10 73.

Hur du avbokar den anordnade skolskjutsen

Du som är vårdnadshavare ansvarar för att avboka skolskjuten vid exempelvis sjukdom, ledighet eller om eleven av annan orsak inte behöver transporten. Du avbokar hos den aktuella entreprenören:

 • Buss i Väst, nås på vardagar mellan klockan 7-16 på telefonnummer 0322-66 78 80 eller på e-postadress Buss i Väst.
 • Vy Buss AB, nås på telefonnummer 070-931 10 73.

Hur du ansöker om skolskjuts

Vårdnadshavare ansöker om skolskjuts via e-tjänst.
Ansökan om skolskjuts ska inför kommande läsår göras senast 15 maj.

Svarstid för ansökan om skolskjuts

En kommun är skyldig att individuellt pröva varje ansökan som kommer in till kommunen. En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att handläggningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och eventuella intyg är bifogade.

Vid terminsstarten är handläggningstiden längre på grund av att många ansöker samtidigt. Vill du vara säker på att få skolskjuts till skolstarten i augusti, ska du skicka in ansökan senast 15 maj.

Under läsårets gång kan en vanlig handläggningstid variera från några dagar till någon vecka.

Om du får avslag på din skolskjutsansökan

Skolskjuts kan bara beviljas om villkoren i Skollagen och Lerums kommuns skolskjutsbestämmelser är uppfyllda. Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts, beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i regelverket för att bevilja ansökan och ett skriftligt beslut meddelas den sökande.

Tycker du att kommunens beslut är fattat på felaktiga grunder går det att överklaga ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Hur du överklagar ett beslut om skolskjuts framgår i beslutet från kommunen.