Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Ägar- och ledningsprövning

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän.

Ägar- och ledningsprövning

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän.

Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa förskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för den som skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. Kommunen. Denna prövning ska fortfarande göras.

Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra en ägar- och ledningsprövning.

Enligt den nya lydelsen i 2 kap 5 § skollagen ska godkännandet lämnas om den enskilde

  1. Genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten.
  2. Har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.
  3. I övrigt har förutsättningar att följa föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare krävs att den enskilde bedöms lämplig.

Personkretsen som ska leva upp till kraven

Kraven omfattar ägare med väsentligt inflytande, ledning samt även andra som har ett bestämmande inflytande i huvudmannens verksamhet.

Enligt 2 kap 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridiskperson avse;

  • verkställande direktören och andra som genom ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten.
  • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  • bolagsmännen i ett kommanditbolag eller andra handelsbolag.
  • personer som direkt eller indirektägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Insikt

Krav på erfarenhet eller insikt innebär att det inom den krets av personer omfattas av ägar- och ledningsprövning ska det finnas kompetens om de föreskrifter som krävs för att bedriva förskoleverksamhet/fritidsverksamhet (t.ex. om skollagen, arbetsrättsliga föreskrifter, arbetsmiljöföreskrifter ekonomi m.m.).

Det räcker med en samlad kompetens inom ägar- och ledningskretsen. En beskrivning av hur kompetensen förvärvas ska ges in. I förekommande fall kan intyg ges in för att styrka kompetensen.

Observera att det inte är tillräckligt att det finns tillgång till kompetent administrativ och ekonomiskt kunnig personal eller att rektor har kompetensen. Det är huvudmannen och dess ägare och ledning som ska ha den samlade kompetensen.

Ekonomiska förutsättningar

Huvudmannen ska även ha ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten enligt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Detta gäller både vid tillståndsprövning samt fortlöpande därefter.

Lämpligen redovisas detta i budget och i förekommande fall resultat och balansräkning.

I kravet ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt som innebär att den bär sina egna kostnader och att det finns utrymme för nödvändiga investeringar. Om huvudmannen ingår i en koncern beaktas även koncernens ekonomi.

Lämplighet

Personer som ingår i ägar- och ledningskretsen ska även i övrigt bedömas lämpliga. Var och en i ägar- och ledningskretsen måste bedömas lämplig för att kraven ska vara uppfyllda.

Det som beaktas är viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot allmänna, laglydnad och i övrigt och andra omständigheter av betydelse.

Hämta in uppgifter

Kommunen kan vid bedömning av ekonomiska förutsättningar samt vid ägar- och ledningsprövning bland annat komma att hämta in uppgifter från Polismyndigheten, Bolagsverket, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och företag som erbjuder kreditupplysningar.

Avgifter i ansökningsärenden

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för ansökningar om godkännande för fristående förskolor/fritidshem och även för utökning av verksamheten. Kommunen har ännu inte fattat beslut om avgifter.

Befintliga godkännande

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. Befintliga godkännande behöver inte prövas på nytt men vid utökning av befintlig verksamhet ska de nya kraven prövas.

Ändring av ägar- och ledningskretsen

Ändringar av ägar- och ledningskretsen ska anmälas inom en månad
Ytterligare en nyhet sedan 1 januari 2019 är att en huvudman som gör förändringar inom ägar- och ledningskretsen är skyldig att anmäla detta till kommunen.

Anmälan ska göras senast en månad efter att förändringen har genomförts. 

Föreskrifter som rör förskola

1 kap. skollagen finns grundläggande bestämmelser som t.ex. syfte utformning av utbildningen, likvärdig utbildning m.m.

Föreskrifter som mer specifikt rör förskolan finns bl.a. 2 kap. skollagen 3 kap. 4 kap. skollagen och 8 kap. skollagen och läroplan för förskolan Lpfö 18.

Det finns även bestämmelser i miljöbalken, plan och bygglagen lagen om skydd mot olyckor och livsmedelslagen som kan bli aktuella. Vägledning finns i Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan (SKOLFS 2017:6)