Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 träder nya datakyddsförordningen i kraft (GDPR/EU 2016/679). Det är en europeisk lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får lov att hanteras. GDPR ersätter den tidigare lagen, Personuppgiftslagen (PuL).

Enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) ska en personuppgiftsansvarig tillhandahålla den registrerade viss information om personuppgiftsbehandlingar som sker under dennes ansvar. Nedan finner du en sammanställning över de behandlingar av personuppgifter som görs inom Sektor lärande, uppdelade efter skolform.

Behandlingen av personuppgifter avser pedagogiska och administrativa system för verksamheter som ingår i Sektor lärande. 

Gemensam information för alla verksamheter 

 

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
Telefonnummer: 0302 – 52 10 00
E-post: kommun@lerum.se

Dataskyddsombud

Madeleine Arvidsson Wäli
Telefonnummer: 031 – 350 00 00
E-post: dso@goteborgsregionen.se

Rättslig grund för behandlingarna

Behandlingarna av personuppgifter är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som i ett led i myndighetsutövning eller via samtycke.

Lagringstid

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan reglerar hur länge olika uppgifter sparas innan de gallras eller arkiveras. Beroende på typen av uppgift kan det variera.

De registrerades rättigheter

Du som lämnar personuppgifter har rätt att begära ut ett registerutdrag över uppgifterna, begära rättelse samt, i tillämpliga fall, radering och dataportabilitet. Du kan även begära begränsad behandling, samt har rätt att invända mot vissa behandlingar. Läs mer på datainspektionen.se

Information om hur man klagar till tillsynsmyndigheten

Datainspektionen är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina uppgifter hanterats kan du vända dig till dem.

 

Specifik information per verksamhet för Sektor lärande 

Klicka här för att läsa om hur personuppgifter behandlas inom förskola och annan pedagogisk omsorg.

Klicka här för att läsa om hur personuppgifter behandlas inom fritidshem, förskoleklass, grundskola ,grundsärskola och Kulturskola.

Klicka här för att läsa om hur personuppgifter behandlas inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt särskild utbildning för vuxna.

Klicka här för att läsa om hur personuppgifter behandlas inom Lerums bibliotek.

Klicka här för att läsa om hur personuppgifter behandlas inom Kultur och fritid.