Visionen och dess ledord

Visionen beskriver var Lerums kommun ska vara 2025 och är framtagen i dialog mellan politiker och ett stort antal Lerumsbor. Visionens huvudrubrik - Sveriges ledande miljökommun 2025 - med ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande, har valts för att de ansetts som viktiga hörnpelare i ett hållbart samhälle.

Att vara Sveriges ledande miljökommun 2025 är att värna både den yttre och den inre miljön, därför är visionen uppbyggd av de tre ledorden. Visionen utgör en helhet där delarna är beroende av varandra och samverkar för att uppnå visionen. Visionen är utformad för att kunna tolkas ur olika politiska perspektiv, varför vi ger vår politiska tolkning av ledorden.

Hållbarhet

Ett hållbart samhälle innebär en utveckling av samhället som tillgodoser varje människas grundläggande behov, kulturellt, socialt och miljömässigt, utan att frånta kommande generationers möjligheter till detsamma. Men utvecklingen behöver också vara ekonomiskt hållbar. Tätorter måste leva i samklang med landsbygd och kretsloppssamhället är en förutsättning.

Kreativitet

Visionen Sveriges ledande miljökommun 2025 ställer krav på kreativitet för att den ska uppnås. Grundpelarna för kreativitet är kunskap och kompetens inom många olika områden och tillgång till platser där människor med olika bakgrund kan mötas. Ny teknik och utveckling gör stegen mot en ledande miljökommun möjlig.

Inflytande

Att vara Sveriges ledande miljökommun innebär att värna medborgarnas möjlighet till inflytande och självbestämmande, samtidigt som man tar ansvar för det gemensamma. Det är den enskilda människan och dennes anhöriga, som bäst vet hur hen vill utforma sitt liv. En viktig förutsättning för att nå visionen är att alla medverkar. Kommunen ska därför ge medborgare förutsättningar för inflytande och valfrihet så att det blir en naturlig del av alla kommunens verksamheter.