Hur styr vi mot visionen?

Lerums kommuns vision, att bli Sveriges ledande miljökommun, är en kaxig vision som siktar högt.

Visionen togs fram av politiker i dialog med invånare för ett antal år sedan och beslutades sedan av kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ. Sedan dess finns en stor politisk enighet om att Lerum 2025 ska vara Sveriges ledande miljökommun.  Också när vi frågar invånarna om vad de tycker om visionen håller de allra flesta med om att det är en bra vision. Det är något att vara stolt över!

Prioriterat i varje beslut

I det dagliga politiska arbetet fungerar visionen som riktmärke för den politiska kursen framåt. Om vi ska lyckas med att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 så behöver det vara politiskt prioriterat i varje beslut. Det har politiker med sig när de fattar beslut om olika saker. Ibland måste man väga olika intressen emot varandra men ofta är sådant som är hållbart och bra för miljön också positivt för människors vardagsliv i Lerums kommun.

Bred uppföljning

För att veta att vi är på rätt väg mot att bli Sveriges ledande miljökommun följer vi upp det vi gör och vilka resultat det leder till. Vi följer upp kvantitativa mått över till exempel koldioxidutsläpp, mängd hushållsavfall och transporter men också sådana saker som har att göra med social hållbarhet som invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Om resultaten rör sig i rätt riktning kan vi konstatera att de åtgärder som pågår är rätt. Om resultaten däremot uteblir krävs andra åtgärder och kanske nya politiska prioriteringar.

Målbilder som delmål

Framtidsbild 2018 är namnet på kommunfullmäktiges samlade prioriteringar för mandatperioden 2015-2018. Där finns målbilder för olika verksamhetsområden som kan ses som delmål för att 2025 uppnå visionen. Det är ett exempel på hur politikerna använder visionen när de fattar beslut.

Lever som vi lär

Visionen är inte bara en ledstjärna, den ställer också krav. Högt ställda mål kräver att vi lever som vi lär. Kommunens förvaltning är miljödiplomerad men den räcker bara ett år i taget så arbetet för hållbara processer och verksamhet är något som måste pågå hela tiden.