Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Nya bostäder vid centrum

Att planera för tät, varierad bebyg­gelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums kommuns vision om att bli ledande miljökommun.

Det ska vara lätt att leva klimatsmart i Gråbo.

Ny bebyggelse vid Gråbo centrumI april 2013 ställdes utställning planen för ny bebyggelse i Gråbo centrums östra del (Fastighet Hjällsnäs 9:10 m fl) ut vid Mjörnbotorget. 2014 antogs den nya detaljplanen.

Planerna byggde på entreprenadföretagen NCCs, Peabs och Rydlers visioner. Dessa tre företag vann den markanvisningstävling som avgjordes våren 2011 och beslutades om sommaren 2011 efter markprisförhandlingar. 2014 drog sig NCC och Peab ur projektet av ekonomiska skäl då de inte fick ekonomin att gå ihop. Istället är en ny exploatör, Tornstaden Projektutveckling AB, redo att ta över Peabs och NCC område Segerstadsplan och skoltomten. Exploateringsavtalet som skrevs på 2015 omfattar köp av detaljplanelagd kommunal mark för 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler.

I denna första etapp väster om torget föreslås en förtät­ning med cirka 200 bostäder samt verk­samhets- och handelslokaler liksom tillbyggnad av Hjällsnäshallen, nya parker samt en omstrukturering av de offentliga ytorna.

Fler människor i centrum

Planer på ny kedjehusbebyggelse vid Gråbo centrumTanken är att nya kvalitéer skall tillföras centrummiljön med öppen dagvatten­hantering. Flerbostadshusen skall ges entréer mot gaturummen vilket skapar förut­sättningar för en levande tätort. Fokus ligger på trygghet och social hållbarhet.

- Det offentliga rummet befolkas av fler människor under större del av dygnet. Nya bostäder i centrum ger skolor, handel och kommersiell ser­vice större underlag, vilket stödjer en långsiktigt hållbar samhällsutveckling med ett stort och brett serviceutbud i Gråbo, säger planarkitekt Jonas Loiske.

För att slippa stora ödsliga parkeringslandskap så skapas parkering utmed gata, på torgens vill­kor samt samordnade lösningar mellan fastighetsägare. I planen får Hjällsnäsvägen en ny karaktär med tydligare gaturum.

Planen innebär bland annat:

  • Planerad ny bebyggelse vid Segerstadsplan i Gråbo centrumSegerstadsplan, idag med en övervuxen fotbollsgrusplan, som utnyttjas högst begränsat kommer att bebyggas med 2-3 våningshus med ett 40-tal lägenheter, lokaler i markplan och förträdgårdar. De nya bostadshusen blir en länk mellan befintlig tvåvåningsbebyggelse och flerbostadshusen längs Hjällsnäsvägen.
  • Bebyggelse vid torget planeras för flerbostadshus om fyra våningar och ett högre tornhus om sex våningar.
  • På torgets mitt, i direkt anslutning till handelsverksamheterna, ges möjlig­het att ordna ny parkering samt öppen dagvattenhantering med vattenspeglar i flera lägen. Ett flertal rekreativa platser av varierande karaktär föreslås i gatu- och torgmiljön. Parkeringen skall gestaltas som en del av torgytan och kunna användas flexibelt, t ex på torgdagar.
  • En ny gata, cirka 20 meter bred, föreslås öster om Mjörnbotorget. I detaljplanen utgör gatan allmän platsmark. I gaturummet finns utrymme att anordna kantparkering, plantering av träd, körbanor och trottoarer samt viloplatser.
  • Sammanlagt ges möjlighet till ca 115 bilplatser i anslutning till torget.
  • Nordöstra kvarteret, väster om befintlig småhusbebyggelse, föreslås ett radhuskvarter, om sammanlagt 35 radhus, på östra och västra sidan om en ny lokalgata. Bebyggel­sen får uppföras i två våningar. Genom denna bebyggelse sker en gradvis över­gång från omgivande villabebyggelse till mer stadsmässig bebyggelse.
  • Sydöstra kvarteret planeras för 14 kedjehus i två våningar utmed lokalgata och Hjällsnäsparken.
  • Hjällsnäshallen kompletteras till en fullstor hall med läktare och om­klädningsrum, samt ny fritidsgård, och bli en viktig del av Gråbo centrum. Idrottshallen ger möjlighet till aktivite­ter för människor under olika tider på dygnet och utgör en målpunkt som ge­nererar rörelse och liv i centrum.
  • Löparbana på Gråbo aktivitetsparkHjällsnäsparken, invigdes redan våren 2012, Syftet med parken är att den ska fungera som en mötes­plats för alla åldrar med möjlighet till aktivitet och vila. Här ryms löparbana, utomhusgym, planteringar, klätterställning, sittplatser och mycket mer. Parken kommer även att fungera som en utökad skolgård för eleverna på Röselidsskolan. Parken kan få ändrad utformning om det uppstår nya önskemål och behov. Skulpturen Solglitter, idag mellan torget och före detta Hjällsnässkolan, bevaras men får ny plats.