Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Tillgängliga Gråbo

I oktober 2012 beslutade förvaltningsledningsgruppen att kommunen skulle bredda tillgänglighetsarbetet – geografiskt och till innehåll – inom pilot Gråbo.

- Uppdraget är tillgänglighet ur ett helikopterperspektiv, säger Karin Gertzén, utvecklingsledare för kommunens folkhälsoarbete och arbetar med tillgänglighetsuppdraget i Gråbogruppen.

Viktigt för social hållbarhet och folkhälsa

Lerums kommun vill försöka arbeta med tillgänglighetsfrågor ur ett bredare perspektiv där tillgänglighet till service, naturområden, gator och torg lyfts in. Karin förklarar:

Bild på Karin GertzénKarin Gertzén. - Tillgänglighet är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete och våra ansträngningar för att skapa ett socialt hållbart samhälle. Ur den synpunkten är det viktigt att våra medborgare rör på sig och lätt har tillgång till våra offentliga miljöer. Därför ska det vara lätt att gå och cykla i samhället. Om vi särskådar Gråbo tätort idag så går det inte att undvika att bilen och infrastrukturen kopplat till bilen är en barriär för tillgänglighet.

Gående och cyklister först

Istället för att planera infrastruktur i Gråbo efter bilen skulle det i framtiden vara intressant ur ett tillgänglighetsperspektiv att vända på rangordningen. Det vill säga att planera för gående och cyklande först, därefter kollektivtrafiken och sist bilen. Naturområden, kommunal service och handel görs tillgängliga på de gåendes och cyklandes villkor.

- Det innebär inte att vi ska ignorera biltrafiken men vi bör få ned hastigheterna och fundera på gatornas och vägarnas funktion. Som stöd i vårt arbete använder vi bland annat Chalmers arkitekturstudenters arbete i Gråbo "Gående först" och jobbar vidare med det. Jag ser även att delaktighet som en viktig aspekt av tillgänglighet. Därför är de pågående projekten med Gråbo skolvägar och aktiviteterna på Hjällsnässkolans rivningstomt, innan den börjar bebyggas med nya bostäder, som betydelsefulla delar i tillgänglighetsarbetet.

Konkreta förslag

Vad finns då för konkreta förslag på att öka tillgängligheten i Gråbo tätort? Karin radar upp fyra konkreta punkter som skulle kunna öka tillgängligheten i Gråbo:

  • Elflakcyklar – Gråboborna ska inte alltid behöva använda bilen för att handla. Planer på att inleda diskussioner med ortens bostadsrättsföreningar om elflakcyklar för utlåning är i sin linda.
  • Snöröjning – Traditionellt prioriteras snöröjning på bilvägar. Vad händer om kommunen ser till att gång- och cykelvägar plogas först?
  • Hjällsnäsvägen – är idag en barriär, såväl fysiskt som socialt, mellan hyreshusbebyggelse och torget. I detaljplanen för Gråbo centrum görs delar av vägen om. Karin vill utvidga denna sträcka för att öka tillgängligheten.
  • Testa sig fram – utifrån devisen att det är bättre att göra fel och göra om än att inte göra något alls. Det här skulle kunna gälla även planeringen av stadsmiljöer. Vad händer om man prövar att göra delar av Lundbyvägen till gåfartsgata/gårdsgata med trafik på fotgängarnas villkor? Efter en prövotid kan Gråboborna få säga sitt.

Ökad tillgänglighet – ökad trygghet

Karin ser även andra aspekter på tillgänglighet och social hållbarhet.

- Trygghet är en sådan faktor. Ett problem med Gråbo centrum har varit ödsligheten efter det att butikerna stängt. För att öka rörligheten ska alla kunna känna sig bekväma, hemma och trygga i det offentliga rummet: unga, äldre, skatebordåkare, rullstolsbundna och personer med barnvagnar. Det här går också hand i hand och leder till en positiv spiral. Ju fler som naturligt rör sig i centrum desto mer ökar upplevelsen av trygghet vilket genererar fler promenerande människor vid torget.