Våra prioriteringar

För att nå visionen måste vi prioritera och fokusera. Här kan du läsa mer om vad vi gör och har gjort. Längst ner på sidan finns bland annat kommunens miljöpolicy och resepolicy.

Kommunen arbetar med utvalda prioriteringar för att nå vision 2025.

Prioriteringar

  • Byt fokus i samhällsplaneringen
  • Prioritera hållbara transporter
  • Skapa beredskap mot ett annat klimat
  • Skapa nya hållbara jobb
  • Gör det lätt att leva klimatsmart i Lerum

Här nedanför kan du läsa om några av de saker som Lerums kommun gör för att bli Sveriges ledande miljökommun.

Kommunen köper ekologiskt och om möjligt rättvisemärkt

Kommunens konsumtion står för en stor del av vår påverkan på omvärlden. Därför har vi antagit en upphandlingspolicy som säger att det som kommunen köper ska vara ekologiskt och driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Hänsyn om människa och miljö kommer i första hand, pris i andra hand.
Här kan du läsa mer om kommunens upphandlingar och upphandlingspolicyn

Miljöbilar

Hela 94 procent av våra personbilar är så kallade miljöbilar. Det innebär bland annat att de använder mindre drivmedel vilket är bra för både ekonomin och ekologin. Endast fordon där miljöalternativ inte fanns att tillgå vid inköpstillfället är i dagsläget inte miljöklassade fordon.

I Lerums energiplan står det att våra bilar ska vara miljöfordon och att allt drivmedel vi använder ska vara förnybart.
Här kan du läsa mer om kommunens miljöbilar

Här kan du läsa kommunens energiplan

Miljövänliga resor för anställda och politiker

Vi har antagit en resepolicy som säger att de resor som görs på uppdrag av Lerums kommun ska medföra så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vid resa inom landet ska i första hand tåg och i andra hand buss väljas. En flygresa ska alltid klimatkompenseras. Korta lokala resor ska i första hand göras till fots eller med cykel. Innan en resa bokas, ska alltid andra alternativ övervägas: kan mötet genomföras via telefonkonferens, chatt, videomöte eller liknande?
Klicka här för att läsa mer om kommunens resepolicy
.

Måltider för en bättre miljö

Vi har under de senaste åren arbetat för att öka andelen ekologiska livsmedel i kommunen. År 2013 var andelen 27 procent. Våra måltider ska vara klimatanpassade och genom god kvalitet vara ett bidrag till att målen för verksamheterna uppnås. Arbetet styrs av politiskt framtagna kvalitetsnivåer för måltidsverksamheten.
Klicka här för att läsa kvalitetsnivåerna.

Energieffektiv verksamhet

Vi strävar efter att verksamheten ska arbeta resurssnålt. För att minimera belastningen på ekonomi och miljö har vi arbetat med att sänka energianvändningen i kommunen fastigheter och att byta ut fossil energi till förnybar. Vi strävar också efter att minska förbrukningen av material.

Här följer några exempel på hur vi arbetar med att energieffektivisera vår verksamhet:

  • Energisnål ventilation
  • Datorer som automatiskt stängs av vid arbetsdagens slut
  • Elektronisk fakturahantering
  • Alla oljepannor är utbytta till pelletspannor

Miljöanpassat byggande

Vi vill via vårt arbete och tankesätt visa vägen för både medborgare och resterande omvärld när det kommer till hur vi på bästa vis kan ta vara på vår planet och vi hoppas att vi tillsammans kan skapa en renare miljö.

Vi arbetar aktivt med miljöanpassat och energibesparande byggande. Vi arbetar även med vad du som enskild medborgare kan göra genom att erbjuda bland annat rådgivning.

Tillsammans kan vi nå vår vision och därmed också Lerums kommuns ledord hållbarhet, kreativitet och inflytande.
Klicka här för att läsa mer om miljöanpassat byggande.