Bygglov och tillstånd

Här kan du läsa om vad som gäller när du söker bygglov. Vad det kostar och vilka regler som gäller.

Hos oss på bygglovsenheten kan du få:

  • rådgivning
  • svar på dina frågor kring bygglov och bygganmälan.
  • Du når oss via e-postadress: bygglovsenheten@lerum.se .
  • Ange fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och vad frågan gäller.

Har du inte de tillstånd som du behöver för att bygga kan du få en byggsanktionsavgift. På Boverkets hemsida kan du läsa mer om byggsanktionsavgift, Klicka här för att läsa mer om byggsanktionsavgift.

Ändring av plan-och bygglagen

Nya bestämmelser om avgiftsreduktion för bygglov, förhandsbesked och anmälningsärenden från
1 januari 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden ska som huvudregel fatta beslut om lov och förhandsbesked inom tio veckor från det att ansökan kom in till nämnden. I de fall en ansökan inte är komplett ska nämnden förelägga sökanden komma in med kompletterande uppgifter inom tre veckor från ansökans inkommande datum. Perioden på tio veckor börjar räknas från den dag sökande har kommit in med kompletterande uppgifter. Sökande kan självmant komma in med nya uppgifter i ärendet under löpande handläggning. Perioden på tio veckor börjar då från den dagen de nya uppgifterna kommit in till nämnden. Nämnden får om det krävs för handläggningen i ärendet förlänga perioden på tio veckor en gång. 

Anmälningsärenden

Miljö- och byggnadsnämnden ska meddela beslut om startbesked inom fyra veckor för anmälningsärenden (Attefallsärenden) från det att anmälan kom in till nämnden. Tidsfristen på fyra veckor kan ändras om nämnden behöver be om kompletterande uppgifter eller om sökande själv kommer in med nya uppgifter till ärendet. Nämnden får om det krävs för handläggningen i ärendet förlänga perioden på fyra veckor en gång.

Avgiftsreducering

Om miljö- och byggnadsnämnden inte fattar beslut inom de tidsfrister som framgår ovan har sökanden rätt till avgiftsreducering. En femtedel av påbörjad vecka som nämnden överskrider den tidsfrist som gäller för meddelande om beslut. Efter fem veckor har nämnden ingen rätt att ta ut någon avgift i ärendet.

 Läs mer om ändringar i Plan- och bygglagen på Boverkets hemsida, klicka här för att läsa mer

Öppettider på Bygglovsenheten:

Bygglovsenhetens lokaler ska byggas om. Under perioden 17 december 2018 till och med 17 februari 2019 (vecka 51-7) har bygglovsenheten inte möjlighet att ha "Öppet hus" eller arkitektrådgivning. För enklare frågor går det bra att kontakta
Lerums kundcenter KomIn som du når på telefon 0302-52 10 00 eller
e-post kommun@lerum.se.

Vill du boka tid med en handläggare går det bra att kontakta bygglovsenheten
via e-post bygglovsenheten@lerum.se.

Det går också att söka bygglov och göra bygganmälan digitalt via e-tjänsten mittbygge.se. Klicka här för att komma till mittbygge.se.

Miljöanpassad nybyggnation ger lägre avgifter och/eller premier

I Lerums kommun ger nybyggnation med lågt energibehov samt lägre miljö-och klimatpåverkan. Kontakta bygglovsenheten för att få reda på mer.