Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

 

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

 

 

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-07 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunstyrelsen 2020-10-07

Kommunstyrelsens utskott

Protokollet från kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde 2020-10-14 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 2020-10-14
En del av besluten på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 oktober 2020 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 201021
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från 23 september 2020 är justerat. Se protokollet för mer information
Protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 200923
Kommunstyrelsens lärandeutskotts protokoll från den 14 oktober 2020 är justerat, se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunstyrelens lärandeutskott 201014

Miljö- och byggnadsnämnden

En del av protokollet från nämndens sammanträde den 22 september 2020 justerades omedelbart den 22 september 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 23 september 2020. Anslaget tas bort tidigast den 15 oktober 2020. Omfattar paragraf 224. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 22 september 2020 justerades den 28 september 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 29 september 2020. Anslaget tas bort tidigast den 21 oktober 2020. Omfattar paragraf 217-243. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad

Överförmyndarnämnden

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde 2020-10-06 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 15 oktober 2020 justerades den 15 oktober 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 15 oktober 2020. Anslaget tas ned tidigast den 6 november 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 2 oktober 2020 justerades den 2 oktober 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 2 oktober 2020. Anslaget tas ned tidigast den 24 oktober 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens extrainsatta sammanträde den 24 september 2020 justerades den 24 september 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 24 september 2020. Anslaget tas ned tidigast den 16 oktober 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Underrättelser om ansökningar i byggärenden
UNDERRÄTTELSE AV ÄRENDE OM BYGGLOV Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om tidsbegränsat bygglov för uppställning av container på fastigheten Hjällsnäs 69:1/Hjällsnäs 8:30 (Mjörnbotorget). Postombudet behöver mer plats för hanteringen av alla paket. Fastigheten omfattas av detaljplan. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende mark som inte får bebyggas. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2020-09-02 till 2020-09-23. Den som vill lämna synpunkter på ansökan ska framföra dessa senast dag månad 2020-09-23 till bygglovsenheten@lerum.se eller till Lerums kommun Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum