Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-12-17 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunfullmäktige 2020-12-17
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-11-19 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunfullmäktige 2020-11-19

Kommunstyrelsen

Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-16, §§ 421, 427
Omedelbart justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-12-16 §§ 421, 427
Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-16, § 465
Omedelbart justerat protokoll kommunstyrelsen 2020-12-16 § 465
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-12-16
Protokoll för kommunstyrelsen 2020-12-16

Kommunstyrelsens utskott

Protokollet från Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott från den 2 december 2020 är justerat. Se protokollet för information.
Protokoll för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2020-12-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 9 december 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-09
En del av besluten på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 2 december 2020 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information
Protokoll Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde 2020-12-02
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 25 november 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2020-11-25
Kommunstyrelsens lärandeutskotts protokoll från den 11 november 2020 är justerat, se protokollet för mer information.
Protokoll från kommunstyrelsens lärandeutskott 201111
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskotts protokoll från den 11 november 2020 är justerat, se protokollet för mer information.
Protokoll 2020-11-11 stöd och omsorgsutskott, kommunstyrelsens
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskotts protokoll från den 2 december är justerat. Se protokollet för mer information.
Protokoll 2020-12-02 stöd och omsorgsutskott, kommunstyrelsens

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 15 december 2020 justerades den 21 december 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 21 december 2020. Anslaget tas bort tidigast den 13 januari 2021. Omfattar paragraf 291-316. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde 2020-12-22 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag ÖFN 201222

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 7 januari 2021 justerades den 7 januari 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 7 januari 2021. Anslaget tas ned tidigast den 29 januari 2021. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 17 december 2020 justerades den 17 december 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 17 december 2020. Anslaget tas ned tidigast den 7 januari 2021. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19 att anta detaljplanen för fastigheten Hjällsnäs 5:6 med flera, Bäckamaden.
§169 KF antagandebeslut Bäckamaden

Samråd

Kungörelse samråd ny skola i norra Hallsås
Kungörelse samråd ny skola i norra Hallsås
Underrättelse samråd ny skola i norra Hallsås
Underrättelse samråd ny skola norra Hallsås
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Protokollet från Samordningsförbundet Insjörikets sammanträde 2020-11-27 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll Insjörikets styrelse 2020-11-27
Underrättelser om ansökningar i byggärenden
MEDDELANDE OM BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden har den 17 november 2020 (MBN § 284) beviljat bygglov för uppställning av nya armaturer och stolpar på fastigheten Dergården 1:58 (Centrumpassagen 4, Bagges torg). Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg.