Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

 

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

 

 

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-06-11 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunfullmäktige 2020-06-11

Kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunstyrelsen 2020-06-17
Några av besluten vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-06-17 justerades omedelbart. Se protokollet för mer information.
Omedelbart justerat protokoll för kommunstyrelsen 2020-06-17

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 3 juni 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

En del av protokollet från nämndens sammanträde den 30 juni 2020 justerades omedelbart den 30 juni 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 1 juli 2020. Anslaget tas bort tidigast den 23 juli 2020. Omfattar paragraf 159. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 30 juni 2020 justerades den 6 juli 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 7 juli 2020. Anslaget tas bort tidigast den 29 juli 2020. Omfattar paragraf 160-189. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 16 juni 2020 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 9 juli 2020 justerades den 9 juli 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 9 juli 2020. Anslaget tas ned tidigast den 31 juli 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 25 juni 2020 justerades den 25 juni 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 25 juni 2020. Anslaget tas ned tidigast den 17 juli 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 10 juni 2020 justerades den 10 juni 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 10 juni 2020. Anslaget tas ned tidigast den 2 juli 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Protokollet från samordningsförbundet Göteborgs insjörikes styrelsesammanträde 2020-06-16 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll styrelsemöte Insjöriket 2020-06-16
Underrättelser i byggärenden