Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

 

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

 

 

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunfullmäktige 2020-04-23
Delar av protokollet för kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 har justerats omedelbart. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunfullmäktige 2020-04-23 omedelbart justerat

Kommunstyrelsen

Protokollet för kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-06 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunstyrelsen 2020-05-06
Delar av protokollet för kommunstyrelsens sammanträde 2020-05-06 har justerats omedelbart. Se protokollet för mer information.
Omedelbart justerat protokoll för KS 2020-05-06
Protokollet för kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-15 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll för kommunstyrelsen 2020-04-15

Kommunstyrelsens utskott

En del av besluten på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 maj 2020 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information
Protkoll kommunstyrelsens arbetsutskott 200520 Omedelbart justerat
Kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskotts protokoll från den 22 april 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 22 april 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens lärandeutskotts protokoll från den 22 april 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 21 april 2020 justerades den 27 april 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 april 2020. Anslaget tas bort tidigast den 20 maj 2020. Omfattar paragraf 99-119. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 12 maj 2020 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 14 maj 2020 justerades den 14 maj 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 14 maj 2020. Anslaget tas ned tidigast den 5 juni 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 29 april 2020 justerades den 29 april 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 29 april 2020. Anslaget tas ned tidigast den 21 maj 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 16 april 2020 justerades den 16 april 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 16 april 2020. Anslaget tas ned tidigast den 8 maj 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag 19-06-18

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut fattat den 5 juni 2019 (Förlikningsavtal gällande ersättning för felaktigt avrop ramavtal hantverkstjänster elarbeten) på vidaredelegation i enlighet med punkt A.3.9 i vidaredelegation för sektor Samhällsbyggnad. Beslut fattat av enhetchef Cristoffer Hjert. Ytterligare information kan begäras ut via KomIn. Diarierienummer 16.64-25.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Underrättelse om granskning för Hjällsnäs 5:6 m fl, Bäckamaden
Underrättelse om granskning för Hjällsnäs 5:6 m fl, Bäckamaden
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Protokollet från samordningsförbundet Göteborgs insjörikes styrelsesammanträde 2020-03-27 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll Göteborgs insjörike 2020-03-27
Underrättelser i byggärenden