E-förslag ersätter medborgarförslag

Kommunfullmäktige beslutade 22 augusti 2019 att införa e-förslag Handlingskraft Lerum och således avveckla medborgarförslag. Sidan uppdateras så snart de nya formerna för e-förslag blir klara. Tills vidare kan du alltid lämna dina förbättringsförslag till kommunen via kundcenter KomIn, 0302-52 10 00, kommun@lerum.se.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utveckla medborgarinflytande och återkomma med förslag på alternativa, moderna och resurseffektiva former som återkopplar till Handlingskraft Lerum samt att den nya formen för medborgarinflytande ska utvärderas senast den 30 juni 2020.

Fram till den 5 augusti 2019 är det 28 medborgarförslag som inte är färdigbehandlade. Medborgarförslagen kommer inte att tas upp som individuella ärenden utan beslut tas i detta samlingsärende. De individer som lämnat medborgarförslag kommer att underrättas att deras förslag kommer läggas upp som e-förslag och de kan då välja ifall de vill att deras förslag ska läggas upp på Lerums kommuns hemsida.

De medborgarförslag som inkommer från och med den 5 augusti 2019 kommer inte att behandlas som medborgarförslag.

Nedanstående medborgarförslag som kvarstår från åren 2018 och 2019

 • Medborgarförslag om friskvårdsredskap i närheten av Växtrums planteringar.
 • Medborgarförslag om områdesbestämmelser för Aspenäs villastad.
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun ska bli fjäderfritt 2018.
 • Medborgarförslag om lekplats i Olstorpsområdet.
 • Medborgarförslag om att införa förbud mot fyrverkerier.
 • Medborgarförslag om publicering av kallelser och protokoll samt webbdiarium.
 • Medborgarförslag om fria trygghetslarm till pensionärer som fyllt 85 år.
 • Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus.
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun tar initiativ till att bygga en eller flera stora solcellspark/er i Lerum.
 • Medborgarförslag om att Lerums kommun ska sätta en hastighetsbegränsning till 40 km/t för fordon i Lerums tätort. I de centrala delarna och kring skolor sätts begränsningen till 30 km/t.
 • Medborgarförslag om att ett nytt kulturhus bör byggas vid Aludden
 • Medborgarförslag om att starta byggnationen av ett kulturhus
 • Medborgarförslag om att förstärka skyddet mot cykelstöld och vandalisering på cykelparkeringen vid Aspedalens pendeltågstation genom kameraövervakning, bättre cykelställ och sonderande väktare.
 • Medborgarförslag om hörselombud på kommunens boenden
 • Medborgarförslag om utformning av fiskeväg för laxar förbi kraftverk
 • Medborgarförslag om en ramp vid tågstationen i Floda för handikappade, rollatorer och resväskor.
 • Medborgarförslag om att gratis kollektivtrafik ska gälla för samtliga studerande och även utanför skoltider.
 • Medborgarförslag om att ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller - under en 5-årsperiod, förslagsvis i samråd med Trafikverket.
 • Medborgarförslag om toaletter vid Nyebroparken.
 • Medborgarförslag om införande av IT-filter mot pornografiskt innehåll i kommunens allmänna utrymmen - Porrfilter i miljöer där barn vistas.
 • Medborgarförslag om upphandling av kommunens annonsering i lokaltidning.
 • Medborgarförslag om att i tilläggsbudgeten avsätta pengar för ett Medborgarförslag om vegankost som specialkost i skolan.

Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående medborgarförslag avskrivs:

 • Medborgarförslag om utbildning i hjärt- och lungräddning
 • Medborgarförslag om att röja sly innanför och runt el-ljusspåret på Riddarsten

More information