Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Överförmyndare

Överförmyndaren är en av de verksamheter som tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelse, valnämnd och revisorer är obligatoriska i en kommun.

Överförmyndarverksamheten kan organiseras antingen som en enskild överförmyndare eller som en överförmyndarnämnd. I Lerum har vi valt att organisera verksamheten som en nämnd.

Överförmyndarnämnden

Ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden utses av kommunfullmäktige. Nämndens verksamhet styrs i första hand av föräldrabalken och kommunallagen. Till sitt förfogande har överförmyndarnämnden tre tjänstepersoner som har hand om den dagliga verksamheten.

Överförmyndarnämndens uppdrag

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att utreda behov av god man och förvaltare och utöva tillsyn över ställföreträdare, det vill säga gode män, förvaltare och förmyndare.

God man, förvaltare

Har du uppdrag som god man eller förvaltare? Du hittar mer information som berör ditt uppdrag om du klickar på rubriken till vänster. Är du intresserad av att bli god man eller förvaltare? Du hittar intresseanmälan genom att klicka på rubriken till vänster eller länken nedan.

Aktuellt 

Covid - 19

Vi uppmanar dig att hålla dig uppdaterad angående folkhälsomyndighetens råd och om eventuella lokala skärpta allmänna råd. Viktigt att komma ihåg är att din huvudman inte ska lida några rättsförluster under den pågående pandemin.

Vill du besöka din huvudman så ta del av och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett dokument med rekommendationer kring bland annat besöksrutiner, avstånd och hygien.

Överförmyndaren kommer vid granskningen av årsräkningarna för 2020 inte att anmärka på besöksfrekvensen under denna period men det är viktigt att du löpande följer upp din huvudmans boendesituation genom exempelvis telefonsamtal.

Om du blir sjuk

Som god man/förvaltare ska du givetvis kunna åka bort eller bli sjuk, även en lite längre period. Du måste själv avgöra om du är kapabel att sköta betalning av huvudmannens räkningar, kontakter med myndigheter med mera trots din frånvaro. Om detta inte är möjligt, och du tror att det inte vara kommer det en längre period, måste du fundera på hur du ska se till att huvudmannens behov tillgodoses under tiden. 

Du kan förebygga problem genom att vara väl förberedd och se över följande:

  • Se till att det finns stående överföringar för privata medel. 
  • Informera huvudmannen och boende/hemtjänst/kontaktperson och anhöriga om din situation i ett tidigt skede. 
  • Kan du lägga fler betalningar på autogiro?
  • Se över fakturor som inte betalas via autogiro - behövs det något anstånd med betalning? 
  • Se till så att inga möten som du bör närvara vid är inbokade under perioden.
  • Skriv ett kort till huvudmannen med information om vad som händer, om hen kan ta till sig sådan information. Exempelvis vilka överföringar som lagts in (belopp och datum), vem hen kan vända sig till under tiden och när du är tillbaka igen. 

Om du själv tillhör en riskgrupp och de begränsningar som rekommenderas har en stor påverkan på dina möjlighter att utföra uppdraget som god man/förvaltare måste du ta kontakt med oss på överförmyndarnämnden för att diskutera om det eventuellt ska göras ett byte av ställföreträdare.

Här kan du läsa kommunens aktuella information om Covid -19

Redogörelse från god man för ensamkommande barn

Nästa gång du ska lämna redogörelse är senast den 15 oktober för perioden 1 april - 30 september 2020. Blankett för dig som ska redogöra för uppdraget som god man för ensamkommande barn hittar du här

Om uppdraget av någon anledning upphör innan dess ska du skicka in en redogörelse inom två veckor från upphörandet.

Årsräkningsläget

Den 13 oktober har vi granskat 99,6 % av alla inkomna årsräkningar. Av de som kom in i tid, det vill säga före den första mars, är 100 % färdiggranskade. 

Överförmyndarnämndens mål är att 80 % av alla årsräkningar som har kommit in i tid ska vara granskade den sista juni samma år. Vi har också som mål att alla årsräkningar ska vara påbörjade senast den sista juni samma år. Att en årsräkning är påbörjad kan till exempel betyda att du som god man fått en begäran om komplettering.

Handläggningen av en enskild årsräkning ska inte heller överstiga sju månader från ankomstdatum, om det inte föreligger särskilda skäl.

Förändringar som påverkar din redovisning

Från och med inkomståret 2019 skickas det inte längre ut kontrolluppgift för hela året från arbetsgivare, pensionsutbetalare med flera. Observera att du som är god man/förvaltare eller förmyndare därför måste vara ute i god tid och se till att skaffa dig de uppgifter du behöver till din årsräkning, antingen genom att kontakta varje utbetalare eller Skatteverket.

Här kan du läsa om att bli deklarationsombud för huvudmannen, så att du får tillgång till inkomstuppgifterna digitalt hos Skatteverket.

Detsamma gäller årsbesked, som många banker inte längre skickar ut automatiskt. Du måste då beställa detta och kontoutdrag i god tid.

När det gäller ersättning från daglig verksamhet (ofta kallad habiliteringsersättning) behöver du inte skicka in något specifikt underlag. Det räcker med att utbetalningarna syns på kontoutdraget från transaktionskontot. 

Grundutbildning god man/förvaltare

Information om våra kurser läggs ut på kommunens hemsida och i sociala medier. Vi har i nuläget inga bestämda datum för nästa kurstillfälle. Det finns aktörer som erbjuder digitala utbildningar som vi godkänner för uppdrag i Lerums kommun. Se till exempel Medborgarskolans hemsida. 

Information om framtidsfullmakter

Klicka här om du vill du veta lite mer om vad en framtidsfullmakt är och på vilket sätt överförmyndarnämnden är inblandad i tillsynen av dem