Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Förskola och pedagogisk omsorg

I Lerums kommun ges ditt barn en trygg start i livet. Vi erbjuder förskolor och familjedaghem med god trivsel, trygghet och möjligheter till lärande för ditt barn.

Förskola och familjedaghem

Barn i åldern 1–5 år har rätt till förskola eller familjedaghem när du arbetar eller studerar. Är du föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning, är sjukskriven eller arbetslös har barnet rätt till 15 timmar i veckan. Är du sjukskriven kan omsorgstiden omprövas, kontakta rektorn på din förskola.

Familjedaghem innebär att dagbarnvårdare tar emot barn i sitt eget hem. Dagbarnvårdarna inom ett område arbetar i arbetslag och träffas regelbundet i gemensam grupplokal tillsammans med barnen. När ordinarie dagbarnvårdare inte arbetar finns tillgång till någon av de andra dagbarnvårdarna i arbetslaget.

Ansökan till förskola och familjedaghem

Ansökan gör du via e-tjänst: ansök, ändra eller säg upp plats. Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster.

Flytt till kommunen

Vid flytt till kommunen ska du skriva adressen till den nya bostaden i ansökan och datum för planerad inflyttning.

Boende i annan kommun

Om du är folkbokförd i en annan kommun kan du ansöka om plats även om familjen inte ska flytta hit. Plats kan erbjudas när alla barn som bor i kommunen är placerade och vi ser att det finns platser kvar. Om det finns särskilda skäl kan barnet efter prövning erbjudas plats i Lerums kommun.

Växelvis boende

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad men inte bor ihop, och barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av plats ansöker vårdnadshavarna om en gemensam plats.

Barn med särskilda behov

Om ditt barn är i behov av särskilt stöd vänder du dig i första hand till barnets lärare på förskolan eller rektor.

Erbjudande om plats

 • Placering vid förskola eller familjedaghem sker enligt turordning efter anmälningsdatum, det vill säga det datum som ansökan kom till kommunen
 • Turordningen räknas tidigast från och med sex månader före barnet behöver plats oavsett om ansökan kommit in tidigare
 • När syskon anmäls samtidigt bestäms turordningen av det äldsta barnets födelsedatum

Plats på förskola erbjuds inom fyra månader. Plats i familjedaghem erbjuds inom fyra månader om kommunen har möjlighet att tillgodose detta önskemål.

Erbjudande om placering skickas per e-post så fort en plats finns tillgänglig. Du ska svara på platserbjudande digitalt inom 14 dagar annars avskrivs ansökan.

Om du inte blir erbjuden din önskade plats

Barnet blir erbjuden plats i första hand med hänsyn till dina önskemål och i andra hand så nära barnets eget hem som möjligt.

Om du accepterar en erbjuden plats som du inte sökt till kan du stå kvar i turordningen till de förskolor/familjedaghem som du ursprungligen valt. Efter att omplacering erbjudits till något av de alternativ ni angett tas barnet bort från turordningen.

Du kan också välja att tacka nej till erbjuden plats och stå kvar i turordningen om den plats du erbjudits inte är till någon av de förskolor/familjedaghem som du angett i ansökan.

Registrera/ändra schema

 • Du loggar in via kommunens e-tjänst och registrerar/ändrar schema. Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster.
 • Det ska alltid finnas ett aktuellt schema registrerat för barnet och det är begränsat till den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid
 • Observera att du måste registrera schemat senast 14 dagar före det datum schemat ska gälla ifrån
 • Tillfälliga förändringar som exempelvis lov och semester anmäler du direkt till personalen och ska inte registreras i självservice

Avgift

För plats i förskola eller familjedaghem betalar man en månadsavgift enligt fastställd taxa. Du betalar för platsen på förskolan/familjedaghemmet och inte utifrån hur många timmar ditt barn är på förskolan/familjedaghemmet.

Avgiften betalar du alla årets 12 månader, även under inskolning, semester och när ditt barn är sjukt. Är ditt barn sjuk mer än 30 dagar betalar ni halva avgiften.

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år har barnet rätt till avgiftsfri plats 15 timmar per vecka under terminstid.

Avgiften beräknas i procent av hushållets sammanlagda bruttoinkoms, alltså innan skatten är dragen. Du kan läsa mer om avgiften i dokumentet barnomsorgstaxa som du hittar längst ner på sidan.

För att betala via autogiro behöver du fylla i autogiroanmälan som du hittar på våra e-tjänster. Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster. 

Inkomstkontroll

Varje år görs en inkomstkontroll där taxerad inkomst jämförs med de inkomster som du angett som avgiftsgrundande inkomst.
Om du angett för hög inkomst återbetalas du mellanskillnaden och har du angett för låg inkomst får du betala in mellanskillnaden via en extra faktura. Var därför noga med att uppdatera inkomsten vid en eventuell förändring.
Mer information hittar du nederst på sidan under Information om inkomstkontroll.

Byta förskola eller familjedaghem

Vill du byta förskola eller familjedaghem ansöker du om en ny förskoleplats/plats på familjedaghem. Ansökan gör du via e-tjänst: ansök, ändra eller säg upp plats. Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster. Byter ditt barn plats inom kommunal verksamhet ska du inte säga upp platsen utan den flyttas automatiskt.

Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster.

Säg upp plats på förskola eller familjedaghem

 • Uppsägning av kommunal plats gör du via våra e-tjänster
 • Uppsägning av plats på fristående verksamhet säger du upp direkt på förskolan/familjedaghemmet
 • Uppsägningstiden är en månad
 • Du betalar avgift under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte

Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster.

Omsorg på obekväm arbetstid

Barn mellan 1- 13 år år har möjlighet att få omsorg på kvällar, nätter och helger om du samtidigt arbetar obekväma arbetstider.

Barnet kan hämtas/lämnas tidigast kl 06 på morgonen och hämtas/lämnas senast kl 21. Beslut om avvikelse från lämning hämtning fattas av rektor.

Ansökan

Du söker till Åkerslätts förskola och anger sedan ”Omsorg på obekväm arbetstid” i fältet för övriga upplysningar. Du ska skicka med arbetsgivarintyg som styrker att du/ni arbetar på obekväm arbetstid.

Ansökan gör du via vår e-tjänst: ansök, ändra eller säg upp plats. Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster.

Uppsägning 

 • Uppsägning gör du via e-tjänst
 • Uppsägningstiden är en månad och du betalar avgift under den tiden

Längst ner på sidan hittar du länk till e-tjänster.

Enskild verksamhet

I Lerums kommun finns enskilda förskolor och familjedaghem som har annan huvudman än kommunen. Verksamheterna drivs i olika former exempelvis som kooperativ eller föreningar. Läs mer om hur du ansöker på respektive förskolas och familjedaghems hemsida.

Längst ner på den här sidan hittar du länk till alla förskolor och familjedaghem.