Grundskola

Alla barn måste gå i grundskola.
Barnet ska börja i skolan det år
som barnet fyller 7 år
och gå i skolan till och med vårterminen
det år som barnet fyller 16 år.
Barnet kan få börja skolan det år
som barnet fyller 6 år.
 

Särskola

Särskolan i Lerums kommun är
integrerad med grundskolan.
Det betyder att en del elever i särskolan
går i samma klass som elever i grundskolan
och andra går i egna klasser men i samma skolhus.

Eleverna i särskolan läser samma ämnen
som eleverna i grundskolan
men på ett sätt som fungerar bättre för dem.
Ditt barn kommer alltid att möta personal
som har speciell kunskap och träning för
att arbeta med barn i särskola.
 

Skolbarnsomsorg

Skolbarn som är mellan 6 och 12 år
kan vara på skolbarnsomsorg före och efter skolan
och på loven när deras föräldrar arbetar.
Skolbarn som är över 12 år
och som har rätt till stöd enligt LSS
kan få fortsätta vara på fritids
eller fritidsklubb.
LSS är en lag om stöd och service
till människor med funktionshinder.
 

Rätten att välja skola

Alla elever och deras föräldrar kan välja
vilken skola eleven ska gå i.
Man kan välja en kommunal skola
eller en friskola.
Elever som bor nära en skola
har förtur till att gå i den skolan.
Man kan också välja en skola
i en annan kommun.
 

Stöd

Särskild personal arbetar med att ge stöd
i förskolan och grundskolan.
Den personalen är kuratorer, psykologer,
specialpedagoger, skolsköterskor
och fältsekreterare.
Det finns också 2 undervisningsgrupper,
Lindénska villan och Parkskolan.