Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hantering av personuppgifter - GDPR

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) ersatte personuppgiftslagen, PuL. Nedan kan du läsa om hur Lerums kommun behandlar dina personuppgifter.

Den nya lagen om personuppgifter

Dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj 2018. General Data Protection Regulation, vilket ofta förkortas till GDPR. Förordningen är till för att skydda enskildas personliga integritet. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande lagliga grunder i dataskyddsförordningen finns för att få behandla dina personuppgifter:

  • Samtycke
  • För att fullgöra avtal som du är part i
  • Rättslig förpliktelse
  • Skydd för grundläggande intressen
  • Uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning
  • Efter en intresseavvägning

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Det kan exempel vara ditt namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning eller bilder som visar vem du är.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas allt som kommunen gör när vi hanterar uppgifter om dig. Inom Lerums kommun hanterar vi personuppgifter i många olika sammanhang. Det är information som vi behöver för att tillhandahålla det stöd och den service vi ansvarar för. Det kan handla om personuppgifter för den som är elev, fastighetsägare, uppdragstagare, verksamhetsutövare, behöver vård eller annan stödinsats, eller kontakt med kommunens verksamheter. Många personuppgiftsbehandlingar inom kommunen grundar sig på att vi utför en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning. Det förekommer också att vi hanterar personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen och det svenska regelverket kring allmän handling. Det betyder att dina personuppgifter kommer att hanteras den tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen.

Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Återkallandet påverkar inte lagligheten av behandlingen som skedde innan samtycket återkallades. Återkallandet kan ske genom att du meddelar kommunen på e-postadress kommun@lerum.se eller telefonnummer 0302-52 10 00, alternativt på annat sätt du önskar.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan. De uppgifter vi samlar in från andra kan vara, adressuppgifter, uppgifter från andra myndigheter, uppgifter från kredit- och upplysningsföretag.

Begäran om registerutdrag

Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas. Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas av kommunen både när uppgifterna samlas in och när den registrerade begär det.

Önskar du information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Lerums kommun kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn via e-postadress kommun@lerum.se eller telefonnummer 0302-52 10 00.

Personuppgiftsansvarig

Det är den myndighet som behandlar en personuppgift som är den som är personuppgiftsansvarig. I Lerums kommun kan kommunstyrelsen, överförmyndarnämnden, individnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, valnämnden eller revisionen vara personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsombud

Kommunen är skyldighet att ha ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att garantera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Dataskyddsombudet ska även hjälpa registrerade att få rättelse när det finns anledning att misstänka att behandlade personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga.

Dataskyddsombud för Lerums kommun

E-postadress: dso@goteborgsregionen.se 
Växeln till GöteborgsRegionen, 031-335 50 00.

Integritetsskyddsmyndigheten

Integritetsskyddsmyndigheten IMY (före detta Datainspektionen) är tillsynsmyndighet i ärenden om personuppgiftsbehandling. Har du klagomål angående hur dina personuppgifter hanterats kan du vända dig till dem.
E-post: imy@imy.se.
Telefon: 08-657 61 00

Frågor?

Har du allmänna frågor om hanteringen av personuppgifter i Lerums kommun kan du kontakta Lerums kommuns kundcenter KomIn via e-postadress kommun@lerum.se eller telefonnummer 0302-52 10 00